3593. Revisievergunning SK Parenco te Renkum

SK Parenco in Renkum wil de bestaande productie van grafisch papier en verpakkingspapier voortzetten en alle lopende vergunningen actualiseren en onderbrengen in één integrale revisie-omgevingsvergunning. Daarnaast overweegt het bedrijf om volledig om te schakelen naar de productie van verpakkingspapier. Ook dat maakt deel uit van het milieurapport. Voordat de provincie Gelderland besluit over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-07-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
26-10-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-01-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
06-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-07-2023 Ter inzage legging MER
10-10-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
22-12-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het MER.

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft twee opties: het voorzetten en verbeteren van de productie van publicatie- en verpakkingspapier en het produceren van uitsluitend verpakkingspapier.
Het rapport bevat veel informatie, maar maakt de milieueffecten van de bedrijfsactiviteiten nog onvoldoende zichtbaar. De informatie en conclusies in het rapport zijn niet makkelijk te volgen en te controleren, en de samenvatting is niet publieksvriendelijk. Zo is bijvoorbeeld niet goed uitgelegd wat de vergelijkingsbasis is (‘referentiesituatie’) voor de twee alternatieven. In het hoofdrapport ontbreken duidelijke kaarten, figuren en schema’s met productieprocessen en bronnen van de uitstoot. Hierdoor is de geurhinder en de impact op de luchtkwaliteit onduidelijk. Ook is nog onduidelijk hoe Parenco voldoet aan de best beschikbare technieken om de hinder maximaal te beperken.
Verder ontbreekt nog informatie over mogelijke gezondheidsgevolgen van de geurhinder en de milieugevolgen van bijzondere bedrijfsomstandigheden, zoals storingen. Tot slot zijn de effecten van een kleinere grondwateronttrekking op de omliggende beschermde natuur op dit moment nog onvoldoende in detail in beeld.
De Commissie adviseert in haar voorlopig toetsingsadvies een nieuwe versie van het milieurapport te maken.

Advies reikwijdte en detailniveau
Laat in het milieueffectrapport zien welke milieueffecten, zoals geur- en geluidshinder, nu en in de toekomst optreden en wat de mogelijkheden zijn om deze te verminderen, zegt de Commissie. De fabriek grenst aan de kern van Renkum en aan Natura 2000-gebieden. In het advies beveelt de Commissie aan om de duurzaamheidsambities van Parenco te concretiseren.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ir. Tilly Fast
drs. Reinoud Kleijberg
dr. Vincent Post

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Smurfit Kappa Parenco B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C20.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding industriƫle installatie met productiecapaciteit >200 ton per dag voor het vervaardigen van papier of karton

Bijgewerkt op: 13 feb 2024