3593. Revisievergunning SK Parenco te Renkum

SK Parenco produceert nu grafisch papier en verpakkingspapier. Ze wil alle bestaande vergunningen actualiseren en onderbrengen in één integrale revisie-omgevingsvergunning. Daarnaast wil SK Parenco volledig omschakelen naar verpakkingspapier. Voordat de provincie Gelderland besluit over de revisievergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een aangevuld milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-07-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-10-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-01-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
06-12-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-07-2023 Ter inzage legging MER
10-10-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
22-12-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-03-2024 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies over het aangevulde milieueffectrapport
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over het aangevulde milieueffectrapport.
SK Parenco vraagt vergunningen aan voor een overgangsfase waarin het bedrijf zowel grafisch papier als verpakkingspapier produceert en voor de definitieve situatie waarin het alleen nog verpakkingspapier produceert. Voor beide fasen is een voorkeursalternatief onderzocht dat bestaat uit elementen van een basis alternatief en extra maatregelen (met minder milieueffecten). De milieueffecten van beide fasen zijn echter niet apart beschreven, zodat voor omwonenden en andere belanghebbenden niet precies duidelijk is wat de milieueffecten, waaronder geuroverlast, per fase voor hen betekenen. Breng dit alsnog duidelijk, apart en volledig in beeld, schrijft de Commissie in haar advies. Tot slot merkt de Commissie in het advies op dat de beschrijving van de milieugevolgen niet altijd goed navolgbaar is. Dat geldt ook voor mogelijk positieve effecten zoals verminderd grondwatergebruik.

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft twee opties: het voorzetten en verbeteren van de productie van publicatie- en verpakkingspapier en het produceren van uitsluitend verpakkingspapier.
Het rapport bevat veel informatie, maar maakt de milieueffecten van de bedrijfsactiviteiten nog onvoldoende zichtbaar. De informatie en conclusies in het rapport zijn niet makkelijk te volgen en te controleren, en de samenvatting is niet publieksvriendelijk. Zo is bijvoorbeeld niet goed uitgelegd wat de vergelijkingsbasis is (‘referentiesituatie’) voor de twee alternatieven. In het hoofdrapport ontbreken duidelijke kaarten, figuren en schema’s met productieprocessen en bronnen van de uitstoot. Hierdoor is de geurhinder en de impact op de luchtkwaliteit onduidelijk. Ook is nog onduidelijk hoe Parenco voldoet aan de best beschikbare technieken om de hinder maximaal te beperken.
Verder ontbreekt nog informatie over mogelijke gezondheidsgevolgen van de geurhinder en de milieugevolgen van bijzondere bedrijfsomstandigheden, zoals storingen. Tot slot zijn de effecten van een kleinere grondwateronttrekking op de omliggende beschermde natuur op dit moment nog onvoldoende in detail in beeld.
De Commissie adviseert in haar voorlopig toetsingsadvies een nieuwe versie van het milieurapport te maken.

Advies reikwijdte en detailniveau
Laat in het milieueffectrapport zien welke milieueffecten, zoals geur- en geluidshinder, nu en in de toekomst optreden en wat de mogelijkheden zijn om deze te verminderen, zegt de Commissie. De fabriek grenst aan de kern van Renkum en aan Natura 2000-gebieden. In het advies beveelt de Commissie aan om de duurzaamheidsambities van Parenco te concretiseren.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ir. Tilly Fast
drs. Reinoud Kleijberg
dr. Vincent Post

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Smurfit Kappa Parenco B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C20.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding industriƫle installatie met productiecapaciteit >200 ton per dag voor het vervaardigen van papier of karton

Bijgewerkt op: 07 mrt 2024