2687. Optimalisatie hoogwatergeul Lomm

DCM Exploitatie Lomm BV heeft bij de gemeente Venlo en de provincie Limburg een plan ingediend voor de uitbreiding van de werkzaamheden bij de hoogwatergeul te Lomm. Het plan richt zich op het winnen van meer zand en grind, het creëren van meer ruimte voor de berging van niet-vermarktbare grond en het realiseren van extra waterstandsverlaging.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-06-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
20-06-2012 Aankondiging start procedure
21-06-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-08-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
12-02-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-03-2014 Kennisgeving MER
20-03-2014 Ter inzage legging MER
20-05-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport een helder beeld geeft van het voornemen en van de alternatieven en varianten die zijn overwogen. Ook is goed aangegeven wat het voor­keurs­alternatief is. De effectbeschrijving is duidelijk en systematisch van opbouw. Het is belangrijk om de ontwikkelingen in de grondwaterstand steeds goed te blijven volgen en, indien nodig, de al eerder voorgestelde beheermaatregelen in te zetten.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt voor het milieueffectrapport om:

  • Een duidelijke omschrijving van de projectdoelen (expliciet, kwantitatief en geprioriteerd) voor de selectie van alternatieven alsook voor het beoordelen van het doelbereik per alternatief.
  • Per alternatief een beschrijving van de werkzaamheden, de duur, de fasering en de risico’s tijdens de uitvoering.
  • Een motivering van het voorkeursalternatief.
  • Een kwantitatieve bepaling van de effecten voor grondwater, bodem, hydraulica, geluid en luchtkwaliteit en een kwalitatieve bepaling voor landschap, cultuurhistorie en grondgebruik. Daarbij kan, voor zover beschikbaar en nog actueel, gebruik worden gemaakt van reeds eerder verzamelde informatie.

Dit project is een vervolg op project Hoogwatergeul Lomm (Project 1346).

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Marinus Kooiman
ir. Paul van Vugt
drs. Jan van der Winden
ir. Theo Witjes

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DCM Exploitatie Lomm BV
Gemeente Venlo

Bevoegd gezag
Gemeente Venlo
Provincie Limburg

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 20 mei 2014