Commissie m.e.r. Jaarverslag 2015

In 2015 zette in Nederland de daling in aantal adviezen door. We brachten in 2015 circa 25% minder adviezen uit dan in 2014. Door de veranderende wetgeving is een advies van de Commissie in Nederland minder vaak verplicht en vanaf medio 2014 moeten overheden betalen voor de adviezen van de Commissie. In de discussies over nieuwe wetgeving blijft de Commissie het belang van een onafhankelijke en deskundige toetsing benadrukken.

Internationaal gaat het in toenemende mate niet meer alleen om milieu, maar om een geïntegreerde milieu én sociale effectrapportage. De opmars van strategisch m.e.r. gaat gestaag door, met veel vraag naar Nederlandse kennis op dit gebied. In 2015 adviseerden we buitenlandse overheden, Nederlandse ministeries, ambassades en het Nederlandse bedrijfsleven.

Een greep uit onze projecten en activiteiten presenteren we in dit jaarverslag.

Adviezen Nederland

Aantal adviezen van de commissie nam af

2015 71 verplicht 50 vrijwillig
2014 112 verplicht 46 vrijwillig
2013 187 verplicht 64 vrijwillig

Aantal adviezen en thema's in Nederland

 • Landelijk gebied
 • Water
 • Industrie & energie
 • Intensieve veehouderij
 • Infrastructuur
 • Woningbouw, stadsprojecten & bedrijventerreinen

Adviezen Nederland

Wij brachten 141 adviezen uit in 2015, waarvan ongeveer de helft verplichte toetsingen van milieueffectrapporten en de andere helft vrijwillige adviezen, bijvoorbeeld over de gewenste inhoud van een milieueffectrapport.

Ruim 30% minder toetsingen dan in 2014

De daling van het totaal aantal toetsingen van milieueffectrapporten zet door: ruim 30% minder dan in 2014. Dit komt met name door de daling van het aantal milieueffectrapporten voor bestemmingsplannen buitengebied. Het aantal vrijwillige adviezen nam absoluut en percentueel iets toe ten opzichte van 2014.
Het aantal rapporten over woningbouw, bedrijventerreinen en stadsprojecten liet voor het eerst in jaren een kleine stijging zien sinds de start van de economische crisis in 2008 en de wijziging van de m.e.r.-regelgeving in 2010.

Meenemen van zienswijzen in advisering vergroot draagvlak voor besluit

In 75% van de adviezen over reikwijdte & detailniveau van het milieueffectrapport namen we zienswijzen mee. Dat was 64% in 2014. Positief, want met het meenemen van specifieke informatie uit zienswijzen neemt de kwaliteit van onze advisering toe.
Bij toetsingen van milieueffectrapporten werden we minder vaak gevraagd zienswijzen mee te nemen, namelijk in 40%. De Commissie hoopt dit percentage de komende jaren weer te verhogen door het belang hiervan extra te benadrukken in haar contacten met overheden.

In 66% van de milieueffectrapporten ontbreekt belangrijke informatie

In 66% van de getoetste milieueffectrapporten constateerden we belangrijke tekorten. Dit percentage was 63% in 2014. Dit percentage blijft erg hoog. In ongeveer de helft van de toetsingen vulde het bevoegd gezag het rapport aan met de gevraagde informatie en liet het nogmaals toetsen, zodat met deze milieu-informatie rekening gehouden kon worden bij de besluitvorming.

Vaak ontbreekt informatie over de effecten op Natura2000-gebieden en zijn alternatieve (milieuvriendelijker) oplossingen niet beschreven. Opvallend in 2015 is de ontbrekende informatie op het gebied van water, met name over grondwaterbeheer en waterkwaliteit.

Uitgebrachte adviezen in 2015 - Nederland

Adviezen over reikwijdte & detailniveau


Toetsingsadviezen


Overige adviezen

34%Milieueffectrapportages hadden geen essentiële tekortkomingen
66%Milieueffectrapportages hadden wel essentiële tekortkomingen
Het aantal projecten over woningbouw en bedrijventerreinen steeg met 50%
Het aantal projecten over bestemmingsplannen buitengebied daalde met66%

Thema's nederland

Drukke tijden voor m.e.r.-regelgeving
Groeiende aandacht voor gezondheidseffecten in plannen en projecten
Meer m.e.r.-procedures voor windturbine-parken?
Een goed jaar om ervaringen op te doen met omgevingsvisies
Waterkwaliteit en klimaatadaptatie hoog op de agenda

Thema's nederland

Drukke tijden voor m.e.r.-regelgeving

Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is goedgekeurd door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is nu aan zet. Medio 2016 wordt de publicatie van de consultatieversie verwacht van de uitvoeringsregelgeving bij de Omgevingswet. Dan wordt duidelijk wat precies voor de m.e.r.-praktijk verandert als de Omgevingswet in werking treedt. We hebben alvast de factsheet Omgevingswet en milieueffectrapportage geschreven.
In 2015 werd ook de implementatiewet voor de herziening van de M.e.r.-richtlijn aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze krijgt in 2016 vorm. Dit geldt ook voor de nieuwe Wet natuurbescherming.

Groeiende aandacht voor gezondheidseffecten in plannen en projecten

Het belang om gezondheid in milieueffectrapportage en ruimtelijke planvorming mee te nemen, wordt steeds meer gezien. Om de praktijk te ondersteunen stelden wij daarom de Handreiking Gezondheid op, organiseerden twee bijeenkomsten, verscheen de factsheet Gezondheid in m.e.r. en maakten de video Gezondheid in m.e.r.
Adviezen met aandacht voor een gezonde leefomgeving waren bijvoorbeeld Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, N629 Dongen-Oosterhout, Omgevingsplan Binckhorst en Bergwijkpark Diemen.
Ook in 2016 staat gezondheid op de agenda: samen met andere partijen organiseren we kennisbijeenkomsten en in de adviezen zal het thema gezondheid zeker terugkomen.

Meer m.e.r.-procedures voor windturbineparken?

In 2020 wil Nederland 6.000 megawatt aan windenergie op land produceren en in 2023 4.450 megawatt op zee. Eind 2015 staat de teller op ongeveer 3.400 megawatt aan operationele windturbines op land en zee. De Commissie toetste in 2015 ruim 1.500 megawatt aan nieuwe windturbines in milieueffectrapporten. Het ging vooral om rapporten voor plannen en nog niet voor concrete projecten.
Begin 2016 startte we met ongeveer 1.000 megawatt aan nieuwe m.e.r.-procedures. Met deze vliegende start verwachten we in 2016 ruim boven het aantal megawatts van 2015 uit te komen.

2016, een goed jaar om ervaringen op te doen met omgevingsvisies

Een kenmerk van uitnodigingsplanologie is flexibiliteit. Gebieden veranderen geleidelijk in de tijd, zonder vast programma. Hoe past milieueffectrapportage hierin en hoe pak je dat aan? De video Uitnodigingsplanologie en m.e.r. laat het zien. De factsheet Uitnodigingsplanologie en m.e.r. biedt houvast met concrete voorbeelden. Bij het Bestemmingsplan Oosterwold, Omgevingsplan Binckhorst en het Centrumplan Eerbeek stond uitnodigingsplanologie in ons advies centraal.
In 2016 starten wij samen met het ministerie van IenM, provincies en gemeenten een aantal pilots om ervaring op te doen met de toepassing van milieueffectrapportage bij omgevingsvisies en omgevingsplannen. De ervaringen gaan we in workshops en factsheets met u delen.

Waterkwaliteit en klimaatadaptatie hoog op de agenda in 2016

Het gaat nog niet goed genoeg met de waterkwaliteit in Nederland, blijkt uit de milieueffectrapportages voor bijvoorbeeld het Nationaal Waterplan 2016-2021 en Waterplan Aa en Maas 2016-2021.

Waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en klimaatadaptatie zijn belangrijke onderwerpen in m.e.r. voor 2016. Het Peilbesluit IJsselmeergebied wordt daarvan een goed voorbeeld, naast diverse dijkversterkingen, zoals Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.
In 2016 zal ook het Nationale Deltaprogramma de fase van uitwerking en uitvoering in gaan.
Klimaatadaptatie en milieueffectrapportage komt aan de orde in een bijeenkomst in het voorjaar.
In 2015 ontbrak in milieueffectrapporten opvallend vaak informatie over grondwaterbeheer en waterkwaliteit. Daarom maken we in 2016 een factsheet met praktische informatie over water in milieueffectrapporten.

Adviezen Internationaal

 • Landelijke activiteiten
 • Regionale activiteiten

Adviezen Internationaal

Advies over good practice m.e.r.

Nieuw in 2015 is een advies over good practice milieueffectrapportage voor tin mijnbouw in Indonesië. Dit advies is gevraagd door de IDH Tin Working Group en geeft aanbevelingen voor good practice m.e.r. op basis van een analyse van vijf bestaande milieueffectrapporten en internationale good practice. In 2016 brengen we een vergelijkbaar advies uit over good practice m.e.r. voor havenontwikkeling op verzoek van de Land Governance Multi Stakeholder Dialogue.

De Commissie als coach

Coaching van strategisch m.e.r. processen maakt een steeds prominenter deel uit van ons werk. In veel landen is er nog weinig ervaring met strategisch m.e.r. We adviseren over de vormgeving van het proces, het betrekken van stakeholders en integratie in besluitvorming. Zo is in Mali een goede samenwerking tussen de ministeries van landbouw en milieu cruciaal voor de integratie van m.e.r. in de ontwikkeling van het irrigatieplan voor de Nigerdelta. In Rwanda helpen we om de strategische milieueffectrapportages goed af te stemmen op de planprocessen voor land- en waterbeheer in vier stroomgebieden.

Een m.e.r.-helpdesk voor Nederlandse investeringen

Investeren in het buitenland? Dan zijn er tegenwoordig verschillende overheidsfondsen die helpen bij de financiering. Deze investeringen dienen zich vanzelfsprekend aan lokale wet-en regelgeving te houden, waaronder die voor m.e.r. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de fondsen faciliteert betrekt ons daarom bij de screening van projectvoorstellen op m.e.r.- plicht. Ook toetsen wij op verzoek (richtlijnen voor) milieueffectrapporten op hun kwaliteit. Bijvoorbeeld bij projecten voor waterinfrastructuur op Bohla Island in Bangladesh, drinkwater in Parakou in Benin en frambozenteelt in Tanzania. Wij informeren dan indien mogelijk ook de nationale overheden, zodat onze adviezen ook door hen gebruikt kunnen worden.

Uitgebrachte adviezen adviezen en activiteiten in 2015 - Internationaal

Adviezen over richtlijnen, toetsing, wetgeving en het m.e.r.-proces.


Adviezen Dutch Sustainability Unit (DSU)


Capaciteitsontwikkeling landen/ regio's

27 Adviezen over richtlijnen, toetsing, wetgeving en het m.e.r.-proces
18 Adviezen van de Dutch Sustainability Unit over o.a. duurzame ontwikkeling en klimaat
30 Trainingen, workshops en presentaties
13 Programma's en activiteiten ter versterking van milieueffectrapportage

Thema's Internationaal

Hoe duurzaam zijn Nederlandse OS-programma's?
Goede wetgeving is belangrijk voor een solide m.e.r. systeem
Strategische milieu-effectrapportage wint terrein
M.e.r. voor duurzame ontwikkeling van olie en gas

Thema's Internationaal

Hoe duurzaam zijn Nederlandse OS-programma's?

Hoe vertaal je duurzame ontwikkeling in concrete acties? Nederland heeft hoge ambities uitgesproken voor haar nationale en internationale beleid. De Dutch Sustainability Unit ondersteunt het ministerie van Buitenlandse Zaken bij de integratie van duurzame ontwikkeling en klimaat in haar programma's in de partnerlanden. We hebben geadviseerd over de duurzaamheid van waterkrachtdammen in Pakistan en Congo en over de effectiviteit van het Wereldbankvoorstel voor een nieuw Environmental and Social Framework.

Wetgeving

Goede wetgeving is in onze visie één van de belangrijke pijlers van een effectief m.e.r. systeem. Op verzoek faciliteren wij over dit onderwerp workshops voor overheid, juristen en NGOs . In de afgelopen 25 jaar hebben wij expertise opgebouwd in m.e.r. wet- en regelgeving over de hele wereld. Hierdoor kunnen wij landen helpen bij het verbeteren van hun regelgeving. In 2015 hebben we workshops geleid in Georgië, Oeganda en Zanzibar.

Strategische milieueffectrapportage wint terrein

Sinds de jaren 80 wordt in steeds meer landen wetgeving voor strategische milieueffectrapportage van kracht. Het belang om juist op strategisch niveau sociale en milieueffecten in kaart te brengen en naar betere alternatieven te zoeken wordt steeds meer onderkent. Wij dragen graag bij aan deze bewustwording in landen waar strategisch m.e.r. nog in de kinderschoenen staat. In 2015 hebben we deelgenomen aan high-level workshops in in Georgië, Zanzibar en Rwanda. We zijn ook betrokken bij een aantal pilot trajecten, zoals in Mali en Rwanda, en werken we samen met China en collega professionals bij het zoeken naar de meest effectieve toepassing van strategisch m.e.r.

M.e.r. voor duurzame beslissingen over olie en gas

Olie- en gasexploitatie blijft in veel landen een actueel onderwerp. Overheden en bedrijfsleven lijken wijs geworden door negatieve milieugevolgen in het verleden, oneerlijke verdeling van opbrengsten en de daarmee gepaard gaande sociale onrust. Ze zijn gemotiveerd om nieuwe activiteiten op duurzamer wijze te ontplooien. Strategisch m.e.r. en project m.e.r. zijn vaak verplicht volgens nationale wetgeving en bieden veel mogelijkheden om dit voornemen in de praktijk te brengen. Het afgelopen jaar hebben wij, veelal samen met het Noorse Oil for Development programma, workshops gegeven in onder andere Libanon en Myanmar.

Communicatie

42 presentaties

Presentaties

Presentaties Nederland

 • Actualiteiten rondom m.e.r. voor plannen en projecten, IenM-M.e.r.-dag, Utrecht
 • Basiscursus Milieurecht, Geoplan, Amsterdam
 • Cursus M.e.r.-beoordeling, Berghauser Pont, Utrecht
 • Cursus Milieueffectrapportage via Geoplan voor gemeente Horst aan de Maas
 • Gezondheid in m.e.r., lezing tijdens themabijeenkomst Gezondheid in m.e.r.,
 • Gezondheid in m.e.r. en ruimtelijke plannen (samen met RIVM), IenM-m.e.r.-dag
 • Health in EIA and SEA, Opportunities for a healthy environment Health impact assessment in EA (SEA), in het kader van bezoek Chinese delegatie aan Nerderland, Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.
 • Introductie m.e.r. en plan-m.e.r., bijdrage aan post-master Envrironmental Sustainability, TU Delft
 • Masterclass Omgevingswet voor Kamerleden en medewerkers, Den Haag
 • Omgevingswet en m.e.r., IenM-m.e.r.-dag, Utrecht
 • Presentatie Ontgrondingen en m.e.r., Vakberaad Ontgrondingen, Utrecht
 • Presentatie over m.e.r. algemeen, de organisatie van m.e.r., de meerwaarde van m.e.r., Commissie m.e.r. aan medewerkers van Provincie Fryslan, Omgevingsdienst (FUMO) en gemeente Smallingerland
 • Presentatie over m.e.r. algemeen, wetgeving, meerwaarde van m.e.r., voorbeeldcases aan medewerkers van Provincie Zeeland, Omgevingsdienst, Waterschap Zuiderzeeland en gemeenten Middelburg en Terneuzen
 • Themabijeenkomst Gezondheid en m.e.r., Utrecht
 • Themabijeenkomst M.e.r. en grondslag van de aanvraag, Utrecht
 • Themabijeenkomst Omgevingsvisie en m.e.r., Utrecht
 • Themabijeenkomst PAS in de praktijk, met VVM, Utrecht
 • Reasonable alternatives in EIA, EU conference on revised EIA Directive, Riga
 • 30 Years of Legacy and Challenges Ahead: Health in Environmental Impact Assessment in the Netherlands. The EIA Conference, The revised EIA Directive - Luxemburg

Presentaties Internationaal

 • Diverse presentaties en workshops tijdens International Association for Impact Assessment (IAIA)-congres 2014; Florence, Italië.
  • Joint session 'Toward a systems approach to SEA capacity development: Lessons learnt.'
  • Partnership in capacity development
  • SEA distant learning: trial and error?
  • The NCEA's approach to capacity development
  • Designing alternatives for landscape in environmental assessment
 • Presentatie tijdens high-level ronde tafel Benefits of introducing modern EIA and SEA systems, georganiseerd door het Ministerie van Milieu, Tblisi, Georgië
 • Key Note presentaties voor sector ministeries, Tblisi, Georgië
  • SEA as a governmental tool for assessment of cumulative effects (example in the water sector)
  • SEAs for land-use plans in Macedonia; the Netherlands and Georgia
 • Training Introduction to SEA, Telavi, Georgië
 • Workshop SEA and EIA, with a focus on reviewing of SEA and EIA in oil exploration and production, Beirut, Libanon
 • Bijdrage aan de kick-off workshop over SEA for oil/gas exploration in Ghana's Volta basin, Accra, Ghana
 • Key note presentatie A capacity development - needs & strategy, voor milieu sector werkgroep, bij het Ministerie van Milieu, Nay Pyi Taw, Myanmar
 • Presentaties tijdens bezoek Chinese delegatie van het Ministerie van Milieu Bescherming en ACEE, Utrecht
  • Policy SEA
  • Role of the NCEA in EA in the Netherlands
  • SEA and Dutch Spatial Planning - evolving together
 • Presentatie Introduction SEA - voor leden van vereniging APEIER (vereniging van m.e.r.-professionals) Kigali Rwanda
 • Presentatie Building capacity in Central Africa, ARCOS Kigali, Rwanda
 • Presentatie Integrating EIA into project design, approval and implementation, Rwanda Development Board, Kigali, Rwanda
 • Training Applying SEA to Integrated Water Resources Management in Rwanda, IWRM Musanze, Rwanda
 • Training Strategic communication for ESIA, MEEATU Bujumbura, Burundi
 • Diverse presentaties over EIA financing en Screening in Zanzibar, onderdeel van de update m.e.r.- regelgeving, Stonetown and Pemba, Zanzibar
 • Workshop SEA with a focus on the oil and gas sector, Zanzibar
 • Diverse presentaties tijdens workshops over update & introductie (plan) m.e.r. wet- en regelgeving, Jinja & Hoima, Oeganda
 • Presentatie EIA for Port development voor diverse ministeries, Cotonou, Benin.
 • Presentatie over (plan) m.e.r. in Mali, Mali Platform NWP/ Netherlands Water Partnership, Den Haag.
 • Workshop EIA and the role of the NCEA in the ORIO project cycle, voor ORIO projectadviseurs, Den Haag
 • Presentatie EIA instrument for sustainable development, FDW duurzaamheidsdag, Den Haag.
 • Coreferaat over beleidsrelevantie van klimaatkennis tijdens sessie Adaptation in mitigation landscapes, CoCoon conferentie, Den Haag
 • Presentatie Climate smart ODA programmes: available expertise tijdens de regionale workshop van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Kampala, Oeganda
 • Gastlezing Environmental Assessment for Water-related Policies and Developments course, the systems approach of NCEA to EIA/SEA, UNESCO-IHE, Delft

48.421 bezoekers

Websites

publicaties

3.087 abonnees e-zines

460 volgers

233 tweets

234 publicaties

Publicaties

publicaties

4 video's

Organisatie

51 medewerkers per 31 december 20153924151284

Deskundigen die in 2015 deelnamen aan een werkgroep: 12027

Organogram

publicaties

Leden en adviseurs die in 2015 aan een werkgroep deelnamen

Nederland

Leden
 • ir. H.G. van der Aa
 • dr.ir. F.G. van den Aarsen
 • ir. C.J.M. Anzion
 • ir. J.J. Bakker
 • drs. ing. A. van Beek
 • ing. E.H.A. de Beer
 • drs. D.J.F. Bel
 • dr. J.H. van den Berg
 • dr. G.J. van Blokland
 • prof.dr. P.L. de Boer
 • ir. S. Bokma
 • ir. D.A. Boogert
 • ir. P. van der Boom
 • H. Boukes
 • ir. T.B.J. Bremer
 • dr. M.J. Brolsma
 • dr. N.M.J.A. Dankers
 • ir. J.A.M. van Dijk
 • ing. H.H. Ellen
 • dr. F.H. Everts
 • ir. Y.C. Feddes
 • prof.mr. A. Freriks
 • ir. C. van der Giessen
 • ing. J.M. van der Grift
 • ir. J.H.J. van der Gun
 • ing. D. Hamhuis
 • dr. R.M. van Heeringen
 • ir. D.L.J. Heikens
 • dr. C.J. Hemker
 • drs. W.A.M. Hessing
 • prof. dr. P. Hoekstra
 • ir. J.A. Huizer
 • drs. S.R.J. Jansen
 • ir. W.H.A.M. Keijsers
 • drs. R.J. van Kerkhoff
 • drs. R.J.M. Kleijberg
 • drs. M.A. Kooiman
 • dr.ir. J.A.M.M. Kops
 • ing. P.A. Kroeze
 • ir. P.H.R. Langeweg
 • ir. J.E.M. Lax
 • drs. A. van Leerdam
 • ing. J.J.A. van Leeuwen
 • drs. Y.J. van Manen
 • drs. R.G. Mes
 • prof.dr. H.J. Meurs
 • dr. G.W.N.M. van Moorsel
 • ir. J. Mulder
 • drs. L. Oprel
 • ir. H. Otte
 • dr. M.J.F. van Pelt
 • ing. B.P.A. Peters
 • ing. M.M.J. Pijnenburg
 • dr. J. Renes
 • ir. K.A.A. van der Spek
 • ir. H.E.M. Stassen
 • ir. J. Termorshuizen
 • drs. C.T.M. Vertegaal
 • ing. R.L. Vogel
 • dr. N.P.J. de Vries
 • ir. R.F. de Vries
 • ir. P.P.A. van Vugt
 • drs. K. Wardenaar
 • prof.dr. G.P. van Wee
 • drs. F. Wijnants
 • drs. J. van der Winden
 • ir. Th. G.J. Witjes
 • drs. R.A.M. van Woerden
 • dr. F. Woudenberg
 • ing. E. Wymenga
 • ir. H.A.P. Zinger
 • drs. G. de Zoeten
Adviseurs
 • ir. G.C. Bergsma
 • ir. L. Besselink
 • dr.ir. J. de Best
 • ir. A.J. Bliek
 • drs.ing. W. Blom
 • ir. H.S. Buijtenhek
 • ing. E.E.M. Coopmann- van Overbeek
 • ir. J.G.A. Coppes
 • drs. G.B. Dekker
 • ing. R.J. van Dijk
 • drs. S. Dirksen
 • drs. R. During
 • dr. K. Essink
 • ing. N. Faber
 • ir. M.H. Fast
 • dr. Th. Fens
 • W. Foppen
 • drs. G. Gabry
 • dr. H.R.G.K. Hack
 • ing. W. Hoeve
 • dr. F.L. Hooimeijer
 • dr.ir. Z. Jager
 • ing. J.A. Janse
 • G.K. Jobse
 • dr.ir. J.L. Kloosterman
 • dr. Y.S. Kok-Palma
 • ir. H.D. Koppen
 • drs. G. Korf
 • H.C. Kromhout
 • prof.ir. H. Ligteringen
 • dr. H. van Londen
 • prof.dr. W.F. Passchier
 • drs. J.L.P.M. van der Pluijm
 • drs.ing. T. Prins
 • ing. R.H. Schokker
 • ing. C.P. Slijpen
 • ir. H.T. Sman
 • dr. R.C.G.M. Smetsers
 • ir. E.R. Snijders
 • mr.dr. M.A.A. Soppe
 • ir. S. Teeuwisse
 • dr. P. Uijt de Haag
 • mr. S.M. van Velsen
 • ir. M.L. Verspui
 • ir. P. de Vos
 • drs. N.F.H.H. Vossen
 • drs. H.W. Waardenburg
 • dr. J. Wesseling

Internationaal

 • drs. T.J. Achterbosch
 • ir. G.J. Akkerman
 • dr. D. Annandale
 • C.L.M. Bentvelsen, MSc
 • dr. P.S. Bindraban
 • dr. H. Breman
 • S. Bouaré, MSc
 • drs. J.P. van Dessel
 • B.P. Devi, BA
 • S.S. Dhillion, PhD
 • F.M. Galema, MSc
 • G.C. de Jong, BSc
 • ir. F. Jongsma
 • dr. J.J. Kessler
 • P.C. de Koning, MSc
 • drs. H.R.J. van Maanen
 • dr. G.W.N.M. van Moorsel
 • J.A. Roelvink, MSc
 • ing. J.G.L. de Schutter
 • dr. M.A. Slingerland
 • dr. R. Slootweg
 • ir. J.P. van Soest
 • ing. H. van der Spek
 • dr. ing. A. Verhagen
 • ir. W.A.M. Vlemmix
 • ing. E. Wymenga
 • ir. E. Zigterman

Financiën

3.982.066 Nederland

1.892.954 Internationaal DGIS/ Buitenlandse Zaken

197.509 Internationaal overig

Financiële verantwoording

publicaties

Missie

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen. Zij adviseert overheden, nationaal en internationaal, over de kwaliteit van milieueffectrapportages. Zo wil zij een bijdrage leveren aan zorgvuldige besluitvorming. Haar uitgebreide kennis van m.e.r. stelt de Commissie beschikbaar voor iedereen.