2981. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil de economische vitaliteit en de leefomgeving in de omgeving van de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk verbeteren. Het plan bestaat onder andere uit het opheffen van gevaarlijke op- en afritten, maatregelen om de ecologische en recreatieve kwaliteit van het gebied te verhogen en meer bescherming tegen hoog water te bieden. Voordat de provincie besluit over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Provinciale Staten hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

03-03-2015 Adviesaanvraag

20-03-2015 Datum kennisgeving

27-05-2015 Advies uitgebracht

Persbericht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

02-11-2017 Datum kennisgeving

09-11-2017 Adviesaanvraag

01-02-2018 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieuffectrapport en de aanvulling daarop.

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport uitgebreide informatie bevat over de milieueffecten van de gebiedsontwikkeling. Nog onduidelijk is of realisatie van het plan mogelijk is zonder teveel natuurschade te veroorzaken. Luchtverontreiniging door verkeer kan namelijk negatieve gevolgen hebben op nabijgelegen beschermde natuurgebieden zoals de Loonse en Drunense Duinen. Ook wordt uit het rapport nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het aantal woningen met geluidoverlast. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen met nieuwe milieu-informatie en daarna pas een besluit te nemen over de gebiedsontwikkeling.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat in het rapport de knelpunten voor de verkeer, leefomgeving, natuur, recreatie en wateroverlast goed geanalyseerd worden. Hierdoor is straks duidelijk welke knelpunten het plan oplost. Het is belangrijk om daarbij uit te gaan van actuele voorspellingen, bijvoorbeeld voor verkeersgroei.
De Commissie adviseert in het rapport ook in te gaan op de diverse varianten op het plan die via de verschillende zienswijzen zijn ingebracht. Omwonenden hebben in zienswijzen bijvoorbeeld zorgen geuit over de aantasting van de groene ruimte en de leefbaarheid in het gebied van de Oostelijke Langstraat. De Commissie adviseert daarom in rapport hier specifiek aandacht aan te geven. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.A.M. van Dijk
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ir. H. Otte
dhr. ir. H.A.P. Zinger

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heusden
Gemeente Waalwijk
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 13 mrt 2018