2981. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, provincie Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant wil de economische vitaliteit en de leefomgevingskwaliteit van het gebied in de omgeving van de A59 tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch verbeteren. Het plan bestaat uit het opheffen van gevaarlijke op- en afritten, de aanleg van wegen, verbetering van ecologie en recreatie en bescherming tegen hoog water. Om het gebied te ontwikkelen worden Provinciale Inpassingsplannen opgesteld. Voorafgaand hieraan worden de milieugevolgen van deze plannen onderzocht in een milieueffectrapport. De Provinciale Staten hebben de Commissie om advies gevraagd over het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

03-03-2015 Adviesaanvraag

20-03-2015 Datum kennisgeving

27-05-2015 Advies uitgebracht

persbericht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

02-11-2017 Datum kennisgeving

09-11-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat in het rapport de knelpunten voor de verkeer, leefomgeving, natuur, recreatie en wateroverlast goed geanalyseerd worden. Hierdoor is straks duidelijk welke knelpunten het plan oplost. Het is belangrijk om daarbij uit te gaan van actuele voorspellingen, bijvoorbeeld voor verkeersgroei.
De Commissie adviseert in het rapport ook in te gaan op de diverse varianten op het plan die via de verschillende zienswijzen zijn ingebracht. Omwonenden hebben in zienswijzen bijvoorbeeld zorgen geuit over de aantasting van de groene ruimte en de leefbaarheid in het gebied van de Oostelijke Langstraat. De Commissie adviseert daarom in rapport hier specifiek aandacht aan te geven. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ir. H. Otte

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heusden
Gemeente Waalwijk
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 21 dec 2017