Thema Omgevingsvisies

Stand van zaken

zuidasdok

De omgevingsvisie is straks één van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Het is een lange termijnvisie van Rijk, provincie of gemeente en vervangt de structuurvisies, relevante delen van de natuurvisie, verkeers- en vervoersplannen, strategische gedeelten van nationale en provinciale waterplannen en milieubeleidsplannen. Omdat de omgevingsvisie vormvrij, flexibel en breed is, denkt de Commissie na hoe milieueffectrapportages hier het beste op kunnen aansluiten.