3102. Ontwikkeling Haven-Stad Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil de komende decennia het project Haven-Stad realiseren. Het haven- en industriegebied binnen de Ring A10 verandert daardoor. Naast bedrijvigheid komen er 40.000 tot 70.000 woningen. Uit het milieueffectrapport bleek dat monitoring gedurende de ontwikkeling van Haven-Stad belangrijk is. Want daarmee wordt duidelijk of leefomgevingsambities zoals voor bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid (op tijd) gehaald worden, of dat bijsturing nodig is. De gemeente heeft de Commissie gevraagd een advies uit te brengen over het concept monitoringsplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-06-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-06-2016 Aankondiging start procedure
03-06-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-09-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-06-2017 Kennisgeving MER
23-06-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-06-2017 Ter inzage legging MER
05-10-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Monitoring
19-07-2018 Adviesaanvraag
06-11-2018 Advies uitgebracht
Advies over concept Monitoringsplan
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies over het concept-monitoringsplan
In de Omgevingswet is monitoring een belangrijk instrument om bij langlopende en globalere plannen de vinger aan de pols te kunnen houden. De gemeente Amsterdam is één van de eerste gemeenten die hiermee experimenteert. Het concept monitoringsplan biedt zowel inhoudelijk als procesmatig een goede basis voor een zorgvuldige invulling van Haven-Stad. In haar advies geeft de Commissie verschillende suggesties voor optimalisatie van het monitoringsplan. Zij adviseert vooral die punten te monitoren die doorslaggevend zijn voor het behalen van de ambities. Zo is de reistijd met het openbaar vervoer naar het centrum of naar NS-stations een belangrijke indicator voor het wel of niet halen van de ambitie op het gebied van bereikbaarheid. Voor het kunnen bepalen of de ambitie voor de energietransitie gehaald wordt is doorslaggevend of en hoeveel nieuwe woningen inderdaad energie-neutraal zijn. Belangrijk is ook dat het monitoringplan vooraf aangeeft hoe er wordt bepaald dat er een noodzaak is om bij te sturen. Dit vergroot de transparantie en voorspelbaarheid van de besluitvorming over de invulling van Haven-Stad.

Toetsingsadvies
Het rapport geeft een goed beeld van de huidige milieusituatie in het plangebied. Het laat zien dat om een gezonde leefomgeving te realiseren het nodig is de industriële milieubelasting (vooral geluid en geur) te verminderen en goede openbaar vervoer- en fietsvoorzieningen te realiseren. Uit het rapport blijkt verder dat voor het volledig verduurzamen van de energievoorziening, naast het niet meer toepassen van aardgas, vergroening van het opwekken van elektriciteit nodig is. Ook ligt er een aanzienlijke opgave om het gebied op te hogen om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. 
De Commissie vindt dat er met het rapport een goede milieubasis ligt voor een afgewogen besluit over de ontwikkelstrategie voor Haven-Stad en het bestemmingsplan Sloterdijk 1 Mediacollege.


Advies reikwijdte en detailniveau
Het combineren van haven- en industriële activiteiten met woningbouw is een complexe opgave. De gemeente wil daarbij een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving realiseren en het gebied duurzaam inrichten. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport deze ambities concreet te maken en te onderzoeken hoe ze het beste gerealiseerd kunnen worden.
Een goede analyse van de huidige leefomgevingskwaliteit is nodig om inzicht te krijgen in de kansen en belemmeringen voor het combineren van haven- en industriële activiteiten met woningbouw. Daarmee kan beoordeeld worden in welke mate en hoe de leefomgevingskwaliteit verbeterd moet worden om te komen tot een aantrekkelijk en gezond gemend stedelijk gebied.
De Commissie adviseert met een monitorings- en evaluatieprogramma periodiek te controleren in welke mate de daadwerkelijke ontwikkelingen bijdragen aan het realiseren van de ambities van de gemeente. Een integraal informatiesysteem biedt bestuurders een basis om in de loop van de tijd, indien nodig, het omvormingsproces bij te sturen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. John Dagevos
drs. Gerwin Gabry
ir. Hans Huizer
ir. Henk Otte
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2011: stedelijk project
D11.3 2011: industrieterrein

Bijgewerkt op: 04 jun 2019