3080. Foodpark Veghel

De gemeente Veghel wil in het gebied De Kempkens, ten zuiden van de bestaande bedrijventerreinen De Dubbelen en Doornhoek, het bedrijventerrein Foodpark Veghel aanleggen. Een deel van het bedrijventerrein wordt nu al aangelegd. Mogelijk volgt later een tweede fase. De inrichting van het bedrijventerrein en de maatregelen voor landschap, natuur en water worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Voordat een besluit wordt genomen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Veghel heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

16-10-2015 Adviesaanvraag

03-12-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

20-04-2016 Datum kennisgeving

21-07-2016 Advies uitgebracht

Persbericht

Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport van goede kwaliteit en prettig leesbaar. Uit het rapport blijkt dat in de wijde omgeving van het Foodpark Veghel veel beschermde natuurgebieden liggen, zoals Kampina en Oisterwijkse Vennen, die overbelast zijn door luchtverontreiniging, waardoor beschermde en kwetsbare planten schade ondervinden. Uit het rapport blijkt ook dat het Foodpark Veghel door verkeer en industrie een geringe toename van stikstofemissie zal veroorzaken. Het rapport maakt duidelijk hoe teveel natuurschade in deze gebieden voorkomen zal worden.

Advies reikwijdte en detailniveau
Foodpark Veghel is gericht op bedrijven in de (agro)foodketen. De Commissie vindt het belangrijk dat het rapport duidelijk maakt dat er behoefte is aan een dergelijk bedrijventerrein. De verschillende typen bedrijven die verwacht worden en hun milieueffecten moeten goed beschreven worden.
De gemeenteraad besluit nu alleen over de eerste fase van het bedrijventerrein. Toch vindt de Commissie dat nu al een goede doorkijk naar de tweede fase nodig is. Bijvoorbeeld welke groen- en waterstructuur is nodig voor beide fasen. En hoe de landschappelijke inpassing en de verkeersafwikkeling het beste geregeld worden. Hierdoor wordt duidelijk hoe ongewenste milieueffecten voorkomen kunnen worden. De raad kan hiermee dan rekening houden bij haar afwegingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. P.P.A. van Vugt
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veghel

Bevoegd gezag
Gemeente Veghel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 21 jul 2016