2860. Bergwijkpark te Diemen

De gemeente Diemen wil het gebied Bergwijkpark herontwikkelen. Het moet transfor-meren van een kantorenlocatie naar een stedelijk gebied voor wonen en andere functies, zoals kleine winkels, sportfaciliteiten en eet- en drinkgelegenheden. Het is een stedelijk gebied dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. In het plan kunnen maximaal 5.170 woningen worden ontwikkeld. De gemeenteraad van Diemen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

05-11-2013 Adviesaanvraag

07-11-2013 Datum kennisgeving

18-12-2013 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

10-07-2015 Adviesaanvraag

20-08-2015 Datum kennisgeving

11-11-2015 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft helder de kwaliteiten van het gebied. Kwaliteiten zijn de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de kansen voor de ontwikkeling van betaalbare woningen nabij stedelijke voorzieningen. Een belangrijke opgave voor het gebied is de leefbaarheid. De gezondheid van de nieuwe bewoners staat door de aanwezige luchtverontreiniging en geluidhinder van omliggende infrastructuur en bedrijven onder druk. De Commissie adviseert daarom in de uitwerkingsplannen nadrukkelijk aandacht te besteden aan mogelijkheden voor maatregelen die de gezondheid verbeteren, zoals bijvoorbeeld mogelijkheden voor recreatie, sport, groen en voldoende licht en rustige plekken rond de woning.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER aandacht te besteden aan:

  • De behoefte aan de geplande stedelijke functies.
  • Het voornemen met kaartmateriaal. Geef daarbij ook inzicht in de fasering.
  • De leefomgevingskwaliteit in het plangebied vanwege milieugevolgen door het voornemen en activiteiten in de nabije omgeving. Ga daarbij specifiek in op geluidbelasting, luchtkwaliteit en externe veiligheid (weg- en railverkeer en industrieterrein Verrijn Stuart).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ir. J. Termorshuizen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bergstadspark BV
Gemeente Diemen

Bevoegd gezag
Gemeente Diemen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2011: stedelijk project

 

Bijgewerkt op: 13 nov 2015