2885. Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport

De gemeente Rotterdam heeft voor Rotterdam The Hague Airport een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het plan legt de bestaande bedrijvigheid vast en maakt nieuwe landzijdige ontwikkelingen mogelijk, zoals extra kantoor- en bedrijfsruimte. Omdat het bestemmingsplan het kader stelt voor m.e.r.-beoordelingsplichtige wijzigingen en/of uitbreidingen op het luchthaventerrein, is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

20-03-2014 Adviesaanvraag

26-03-2014 Datum kennisgeving

23-04-2014 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

20-05-2015 Adviesaanvraag

17-08-2015 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
In het rapport zijn twee alternatieven voor het plan onderzocht. Het eerste alternatief beschrijft de effecten van een mix van verschillende soorten bedrijven. De geluidbelasting blijkt dan een knelpunt te vormen. Het tweede alternatief sluit bedrijvigheid met veel geluid uit. Dit alternatief is gebruikt bij het opstellen van het bestemmingsplan.

De Commissie constateert dat de leefomgevingskwaliteit slechts in beperkte mate wijzigt als het tweede alternatief wordt gerealiseerd. De effecten op de natuur zullen gering zijn en aan wettelijke randvoorwaarden kan worden voldaan.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat het milieueffectrapport zeker de volgende informatie bevat:

  • Een onderbouwde indeling van de bestaande, al vergunde en in uitvoering zijnde activiteiten (de referentie) en gewenste nieuwe ontwikkelingen (het voornemen) in het plangebied.
  • Een beschrijving van de wijze waarop eventuele wijzigingen in de autonome ontwikkeling of in het voornemen, die zich gedurende de planvoorbereiding voordoen, in de analyses zijn verwerkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. P.A. Kroeze
mw. mr. S.M. van Velsen
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2011: stedelijk project

 

Bijgewerkt op: 17 aug 2015