3014. Bestemmingsplan Ulvenhout, Hertespoor

De gemeente Breda wil 28 eengezinswoningen aan de rand van de dorpskern Ulvenhout (ten zuidoosten van Breda) bouwen. De woningen grenzen aan het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos. Om de woningen te kunnen bouwen moet het bestemmingsplan herzien worden. Voordat de gemeenteraad van Breda hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht. De gemeenteraad van Breda heeft de Commissie om advies gevraagd over het rapport.

Procedure en adviezen

Toetsing

11-02-2015 Datum kennisgeving

24-04-2015 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

28-05-2015 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de kwaliteit van het bos in het natuurgebied Ulvenhoutse Bos achteruit gaat, met name door verdroging. Het aangepaste rapport beschrijft de effecten van de nieuwe woonwijk op het watersysteem. Door regenwater op te vangen aan de rand van het bos en te laten infiltreren in de bodem, verbetert de waterkwaliteit in het Ulvenhoutse Bos.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. Th. G.J. Witjes

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. B.F.M. Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Breda

Bevoegd gezag
Gemeente Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 12 mrt 2018