2815. Proefboring gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog

GDF SUEZ E&P Nederland B.V. wil één of twee proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog uitvoeren om te onderzoeken of er in de diepe ondergrond voldoende aardgas aanwezig is en om te bepalen of de winning daarvan haalbaar en rendabel is.
Als uit de proefboring blijkt dat er een economisch winbare hoeveelheid aardgas aanwezig is, wil GDF SUEZ E&P overgaan tot gaswinning. Voor de besluitvorming over een eventuele gaswinning wordt een aparte m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

30-05-2013 Datum kennisgeving

23-07-2013 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

19-11-2014 Adviesaanvraag

05-02-2015 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de milieueffecten voldoende zijn beschreven in het milieueffectrapport. In het rapport gaat speciale aandacht uit naar het voorkomen van effecten op natuur in de Noordzeekustzone.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A.J. Bliek
dhr. dr. M.J. Brolsma
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. dr. C.J. Hemker
dhr. ing. E. Wymenga

Voorzitter van de werkgroep: dhr. drs. L.H.J. Verheijen

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Engie Nederland

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied

Bijgewerkt op: 05 feb 2015