3024. N629 Oosterhout- Dongen

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Oosterhout en Dongen willen problemen op de N629 en de Westerlaan aanpakken. De doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling moet worden verbeterd. Voordat Provinciale Staten besluiten over het inpassingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

10-03-2015 Adviesaanvraag

19-05-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht bij advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

23-01-2018 Adviesaanvraag

24-01-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de problemen helder te beschrijven en duidelijk te maken in hoeverre de voorgestelde alternatieven de (milieu)problemen oplossen. Zij adviseert in het verkeersonderzoek in het bijzonder in te gaan op fietsverkeer, openbaar vervoer en de meest overlastgevende verkeerstromen zoals vrachtverkeer. Hierdoor geeft het rapport straks een goede onderbouwing voor de te maken keuzes.
De Commissie adviseerde al eerder (1871).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dongen
Gemeente Oosterhout
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 08 mrt 2018