3001. Visiegebied Gasselterveld, gemeente Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze wil het voormalig zandwingebied gebied Gasselterveld samen met Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe verder ontwikkelen. De gemeente past het bestemmingsplan aan zodat plannen voor een wildpark, scoutingterrein, verblijfsrecreatie, recreatiestrand en extra parkeergelegenheid mogelijk worden. De gemeenteraad van Aa en Hunze besluit binnenkort over het bestemmingsplan. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing

17-11-2014 Adviesaanvraag

20-11-2014 Datum kennisgeving

12-03-2015 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

05-06-2015 Adviesaanvraag

15-07-2015 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies over de aanvulling op het milieueffectrapport
Het aangepaste rapport geeft een goed overzicht van de plannen voor het gebied Gasselterveld. Het geeft nieuwe informatie over de bezoekersaantallen en de effecten op natuur. Uit het rapport blijkt dat de plannen negatieve effecten hebben op de natuur van de Ecologische Hoofdstructuur. In het rapport is nu wel uitgewerkt hoeveel natuur moet worden gecompenseerd (6,6 hectare.), maar nog niet waar en wanneer. De Commissie adviseert de raad dit alsnog te laten uitwerken en daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan.


Toetsingsadvies
De Commissie signaleerde bij de toetsing van het MER-rapport en de Passende beoordeling een aantal essentiële tekortkomingen:

  • de bezoekersaantallen en de milieueffecten die daardoor worden veroorzaakt
  • de effecten van stikstofdepositie op natuur
  • de compensatie van de EHS
  • de effecten op het grondwaterbeschermingsgebied en de drinkwaterwinning

De Commissie adviseerde om eerst een aanvulling op het rapport op te stellen en pas daarna een besluit te nemen. De gemeente heeft een aanvulling opgesteld en deze aan de Commissie voorgelegd ter toetsing. (oordeel zie boven onder "Advies over de aanvulling op het milieueffectrapport ")

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. H. Boukes
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. P.H.R. Langeweg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Aa en Hunze

Bevoegd gezag
Gemeente Aa en Hunze

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe

Bijgewerkt op: 09 nov 2015