3045. Windpark Anna Wilhelminapolder

De gemeente Goeree-Overflakkee wil het bestemmingsplan aanpassen om het windturbinepark Oostflakkee van Renewable Energy Factory mogelijk te maken. Zij besluit binnenkort ook over de benodigde omgevingsvergunning voor het park. Het park komt aan de zuidkant van Goeree-Overflakkee in de Anna Wilhelminapolder langs de dijk met het Volkerak. Voordat de gemeente beslist over het bestemmingsplan en over de omgevingsvergunningen zijn de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

26-05-2015 Adviesaanvraag

22-07-2015 Datum kennisgeving

23-09-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

15-02-2017 Adviesaanvraag

01-06-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

24-05-2017 Adviesaanvraag

14-06-2017 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Het rapport legt nu goed uit wat het effect van relatief lage turbines met een grote rotordiameter op het landschap is. Ook zijn visualisaties opgenomen van turbines met deze afwijkende verhouding. Deze informatie is voor de gemeenteraad belangrijk bij haar afweging over verhoudingen tussen masthoogte en rotordiameter waarvoor het bestemmingsplan straks toestemming geeft. De Commissie vindt dat met het aangepaste rapport er nu goede en complete milieu-informatie beschikbaar is om een goed onderbouwd besluit over dit windturbinepark te kunnen nemen.

 

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat de milieueffecten zien van verschillende opstellingsvarianten langs de Volkerakdijk met 6 tot 8 windturbines die verschillen in hoogte en in grootte (vermogen turbine). Het rapport geeft aan dat maatregelen nodig zijn om teveel hinder door geluid en slagschaduw voor omwonenden en sterfte onder vleermuizen te voorkomen. Het ontwerp-bestemmingsplan geeft toestemming voor relatief lage turbines met een grote rotordiameter. Het effect van deze afwijkende verhouding op het landschap is in het milieueffectrapport niet gevisualiseerd. Deze informatie is voor de gemeenteraad belangrijk bij haar afweging over verhoudingen tussen masthoogte en rotordiameter waarvoor het bestemmingsplan straks toestemming geeft. De Commissie adviseert het rapport aan te laten passen en dan pas te besluiten, de gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen.


Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat het rapport het natuureffect van dit windpark beschrijft én ook het totaaleffect van alle parken op en rondom het eiland.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Goeree-Overflakkee
Renewable Factory B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Goeree-Overflakkee

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 29 aug 2017