3008. Windenergie gemeente Emmen

De gemeente Emmen herziet haar windenergiebeleid. Hiervoor stelt zij een structuurvisie op die de vraag beantwoord op welke manier 95,5 megawatt aan windenergie een plaats krijgt in Emmen. Voordat de gemeenteraad van Emmen hierover een besluit neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

16-12-2014 Datum kennisgeving

23-12-2014 Adviesaanvraag

12-02-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

25-06-2015 Datum kennisgeving

30-06-2015 Adviesaanvraag

15-09-2015 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie m.e.r. vindt het rapport helder gestructureerd en prettig leesbaar. Op basis van de nu beschikbare informatie zijn veel van de genoemde locaties voor windturbines niet haalbaar vanwege sterk negatieve effecten op natuur. De Commissie adviseert daarom de natuurinformatie in het rapport aan te vullen en pas daarna te besluiten. De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport voor de structuurvisie geschikte gebieden voor windturbines te combineren en daar de milieueffecten van te vergelijken. Hiermee worden de verschillende mogelijkheden voor windenergie in Emmen goed zichtbaar.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ir. H.D. Koppen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Emmen

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe

Bijgewerkt op: 23 dec 2015