2833. Planuitwerking Afsluitdijk

De Minister van Infrastructuur en Milieu wil maatregelen uitvoeren aan de Afsluitdijk, inclusief de spui- en schutsluizen, ten behoeve van waterveiligheid en waterafvoer. Hiervoor wordt een Rijksinpassingsplan opgesteld, waarvoor de m.e.r.-procedure wordt doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

23-08-2013 Adviesaanvraag

23-08-2013 Datum kennisgeving

18-10-2013 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

11-05-2015 Adviesaanvraag

13-05-2015 Datum kennisgeving

16-07-2015 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat goed zien dat er verschillende technische oplossingen zijn om maatregelen te nemen voor de dijk en de sluizencomplexen. De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten hiervan duidelijk beschrijft. Het rapport gaat bijvoorbeeld in detail in op effecten op de natuur van de Waddenzee en het IJsselmeer zoals verstoring van vogels die op en rond de dijk leven. Op de Afsluitdijk bevinden zich verschillende monumenten. Zoals het schutcomplex bij Kornwerderzand en de militaire stellingen met kazematten en verdedigingswerken bij Den Oever en Kornwerderzand. Het rapport beschrijft de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de dijk goed. Voorzitter Marja van der Tas: ‘De Commissie ziet mogelijkheden om bij de uitvoering negatieve effecten op natuur te beperken, bijvoorbeeld door tijdelijke verblijfplaatsen voor vogels te creëren.’ In haar advies geeft de Commissie voorbeelden van dit soort maatregelen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt dat het MER in ieder geval de volgende informatie moet bevatten:

  • Onderbouwing van de doelstellingen, ook gebaseerd op een visie op de lange termijn.
  • Beschrijving en onderbouwing van de bandbreedte in oplossingsruimte en de stapsgewijze 'trechtering' van alternatieven.
  • Gevolgen voor de natuur, waaronder gevolgen voor Natura 2000-gebieden Waddenzee en IJsselmeer.
  • Concrete beschrijving van de ‘regionale ambities’ en de ambities voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, inclusief analyse van kansen en beperkingen voor realisatie van de ambities.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. J.H. van den Berg
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
dhr. ir. K.A.A. van der Spek
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Midden Nederland

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Noord-Holland

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk

 

Bijgewerkt op: 10 mrt 2016