2993. Regionaal bedrijvenpark Laarakker Zuid

De gemeente Cuijk wil een bedrijvenpark mogelijk maken op een terrein ten zuiden van de Oeffeltseweg (Laarakker Zuid) en gelijktijdig een bedrijvenpark in Laarakker Noord-West omzetten in een agrarische bestemming. Voordat de gemeenteraad van Cuijk hierover een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing

05-12-2014 Adviesaanvraag

09-12-2014 Datum kennisgeving

20-02-2015 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

20-03-2015 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het milieueffectrapport 
Het rapport bevat veel en goed gestructureerde informatie en de samenvatting is goed leesbaar voor een breed publiek. Het eerdere rapport is aangevuld met extra maatregelen om de gevolgen van ammoniakuitstoot (stikstof) in verschillende Natura2000-gebieden, zoals Maasduinen en Boschhuizerbergen te voorkomen. Ook is beschreven hoe de maatregelen worden geborgd.

Hiermee is er voldoende zekerheid dat belangrijke nadelige gevolgen door het plan voor de Natura2000-gebieden uitgesloten zijn. De Commissie vindt dat alle milieuinformatie aanwezig is voor de gemeenteraad om een besluit te kunnen nemen over Laarakker-Zuid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. J. Mulder
dhr. ir. P.P.A. van Vugt
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Cuijk

Bevoegd gezag
Gemeente Cuijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 20 mrt 2015