3016. Suikerfabriekterrein Puttershoek, Binnenmaas

De gemeente Binnenmaas wil het voormalige suikerfabriekterrein in Puttershoek herontwikkelen. De ontwikkeling komt verder van de woonkern af te liggen dan in het vigerende plan. Verder moet het terrein zorgvuldig landschappelijk worden ingepast en moet de ontsluiting worden verbeterd. De milieugevolgen worden onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie heeft al in 2015 een advies over de notitie reikwijdte en detailniveau gegeven. De procedure is daarna door de gemeente stopgezet. Met de Suiker Unie is vervolgens het voornemen aangepast tot het bovenstaande. Daarvoor is een nieuwe notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau 2015

30-01-2015 Adviesaanvraag

13-02-2015 Datum kennisgeving

17-04-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Reikwijdte en detailniveau 2018

21-12-2017 Adviesaanvraag

12-01-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau 2018
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Advies reikwijdte en detailniveau 2015
Het rapport moet goed beschrijven aan welke voorwaarden het nieuw ingerichte terrein zal moeten voldoen. Zo moet het duidelijk maken welke categorieën bedrijven zich kunnen vestigen en welke grens de gemeente bijvoorbeeld wil stellen aan de geluidhinder ter hoogte van de woningen rondom het bedrijventerrein. De gemeente wil dat veel verschillende soorten bedrijven zich kunnen vestigen, met heel verschillende milieueffecten. Daarom moet het rapport een brede selectie aan alternatieven voor de inrichting van het terrein onderzoeken. Zo ondersteunt het rapport de discussie over de voor- en nadelen van herontwikkeling voor de leefomgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. F. Wijnants
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Binnenmaas

Bevoegd gezag
Gemeente Binnenmaas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 11 jan 2018