3717. Markiezaat Container Terminal Conradweg 18 te Bergen op Zoom

Mepavex Logistics B.V. heeft het voornemen om een nieuwe containerterminal te realiseren langs de oever van het Bergsche Diep in Bergen op Zoom. Naast deze nieuwe 'Markiezaat Terminal Container' wil Mepavex ook de bedrijfslocatie uitbreiden op het naastgelegen bedrijventerrein Noordland. De functie van de nieuwe containerterminal is het overladen van containers van schepen op vrachtwagens en andere schepen. Containers zullen tijdelijk worden opgeslagen op het terminalterrein voor overslag (het overladen van een schip op een ander schip). Daarnaast worden containers ook opgeslagen op de bedrijfslocatie op bedrijventerrein Noordland. In beide gevallen zal het voornamelijk gaan om de op- en overslag van chemische stoffen.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-01-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Eugène de Beer
ir. Casper van der Giessen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mepavex B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
Waterschap Brabantse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C04 2018: aanleg haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven of laad/lospier >=1350 ton (niet voor veerboten) of wijziging uitbreiding opp. daarvan met >=100 ha
D25.1 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met opslagcapaciteit >= 100.000 ton

Bijgewerkt op: 20 mrt 2023