3578. Provinciaal Inpassingsplan Folding Boxboard Eerbeek

In Eerbeek staan papierfabrieken en woningen dicht op elkaar. Dit heeft gevolgen voor geluid, geur en verkeersveiligheid. De provincie Gelderland en papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek willen een omgeving waarin zowel de papierfabriek toekomstbestendige kan opereren en er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is voor de inwoners. In een milieueffectrapport zijn nu de gevolgen van onder andere een nieuwe pulpinstallatie en van betere ontsluitingsroutes onderzocht. Het concept-milieueffectrapport is door de provincie aan de Commissie voorgelegd voor een tussentijds toetsingsadvies.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
27-05-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-10-2021 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Het rapport is goed van opzet en beschrijft al uitgebreid nieuwe en bestaande ontsluitingsroutes voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten. Er komt nog geen route naar voren die duidelijk positiever scoort op bijvoorbeeld geluidsoverlast. Voor verkeersveiligheid zijn sommige routes wel gunstiger dan andere. Op het fabrieksterrein zijn ook aanpassingen mogelijk om bijvoorbeeld wachtende vrachtwagens in de straten van Eerbeek te voorkomen. 

Werk de routes verder uit in het definitieve rapport, adviseert de Commissie. Combineer routes op een slimme manier, zodat de route met de minste hinder duidelijk in beeld komt. De bouwstenen hiervoor zitten al in het rapport. Dit biedt de provincie informatie om een goed besluit te kunnen nemen over de ontsluiting van de fabriek en voor een beter woon- en leefklimaat in Eerbeek.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
ir. Arjen Brinkmann
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Paul de Vos

Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mayr-Melnhof Eerbeek

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 01 nov 2022