3395. Waterpark Veerse Meer

Driestar BV wil het recreatiepark Veerse Meer herontwikkelen en uitbreiden. Het plan omvat 887 recreatiewoningen en -appartementen. Het park grenst aan het beschermd natuurgebied Veerse Meer en De Piet. Voordat de gemeente Middelburg een besluit neemt over het plan, zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-05-2019 Aankondiging start procedure
23-05-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
20-11-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-02-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
23-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-06-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangevulde rapport geeft op een aantal onderdelen meer informatie, zoals over het extra verkeer dat ontstaat door bezoekers die wel gebruik maken van de voorzieningen, maar niet verblijven op het park.
Nu ontbreekt in het rapport nog gedetailleerde informatie over verstoring van niet-broedvogels door waterrecreatie in het Veerse Meer. Verder leidt het waterpark tot stikstofneerslag op beschermde natuur. Dit wordt straks gecompenseerd door landbouwgrond uit bedrijf te nemen. Er wordt nu vanuit gegaan dat deze landbouwgrond maximaal wordt bemest, terwijl informatie hierover ontbreekt.
Ten slotte adviseert de Commissie extra visualisaties te maken van het waterpark, om zo een beter beeld te geven hoe de waterglijbaan in het landschap uitkomt.
De Commissie adviseert om het rapport op deze onderdelen eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het waterpark.

Voorlopig toetsingsadvies
Het nieuwe recreatiepark leidt tot meer verkeer. De verkeerseffecten in de bouwfase en mogelijke maatregelen om de verkeershinder te beperken zijn goed in beeld. De voorzieningen in het park, zoals horeca, worden ook toegankelijk voor bezoekers die daar niet verblijven. Onduidelijk is hoe het extra verkeer van deze bezoekers is meegenomen in de verkeersberekeningen. 
Meer waterrecreatie kan leiden tot verstoring van vogels in het Veerse Meer. Het effect op de aanwezige vogelsoorten is nog onvoldoende onderbouwd. Verder leidt het plan tot meer stikstofneerslag op beschermde natuur. Dit wordt straks gecompenseerd door landbouwgrond te gebruiken. Hoeveel stikstofuitstoot er nu van deze gronden komt is nog onduidelijk.
 Er zijn vier landschapsontwerpen gemaakt en met elkaar vergeleken. Wat ontbreekt is een beschrijving van de landschappelijke gevolgen van het plan vergeleken met de huidige situatie. Wat is bijvoorbeeld de invloed van het park op de openheid van het landschap en op kenmerkende landschapsstructuren.
 
De gemeente Middelburg heeft aangegeven het advies van de Commissie over te nemen en het milieueffectrapport aan te vullen. De Commissie zal daarna het aangevulde rapport opnieuw beoordelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De uitbreiding van het Waterpark zal leiden tot meer verkeer op de bestaande wegen en daarmee mogelijk voor knelpunten zorgen. De Commissie adviseert daarom in het rapport verschillende alternatieven voor de verkeersroutes te onderzoeken. Daarbij kan onder andere geschoven worden met de locatie van de (hoofd-)entree om de verkeersroutes van de parkbezoekers te beïnvloeden.
Zoals blijkt uit de zienwijzen hecht niet alleen de gemeente maar ook de omgeving veel belang aan de landschappelijke inpassing van het park naast het natuurgebied Veerse Meer. Hiervoor is het nodig in het rapport landschappelijke alternatieven te ontwerpen en te vergelijken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
drs. Kees Vertegaal
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Driestar BV

Bevoegd gezag
Gemeente Middelburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 07 jun 2021