3148. Varkenshouderij Bemelmans in Meijel

Bemelmans Meijel B.V. wil een bestaande varkenshouderij vernieuwen met een andere bedrijfsopzet en nieuwe stallen. Hiervoor is een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Voor het besluit hierover is een milieueffectrapport opgesteld. Voordat Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg besluiten over de omgevingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd dit rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-08-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-10-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
09-08-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-10-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat in de omgeving van het bedrijf beschermde natuurgebieden liggen. Het dichtste bij ligt Natura 2000-gebied Groote Peel. Dit gebied is nu al overbelast omdat er meer stikstof op het gebied komt dan goed is voor de natuur.

De bestaande vergunning staat al toe dat het bedrijf stikstof uitstoot. In het rapport zijn twee alternatieven uitgewerkt voor de nieuwe bedrijfsopzet. Deze verschillen in de hoeveelheid stikstof die op de natuurgebieden terechtkomt, doordat de techniek waarmee de lucht uit de stallen wordt gewassen anders is. Het eerste alternatief stoot iets meer stikstof uit dan het tweede, maar geeft minder geur en verbruikt minder chemicaliën.

Het rapport beschrijft verder een aantal maatregelen, die ervoor kunnen zorgen dat het bedrijf beter in het landschap past. Met deze informatie kan een goed onderbouwd besluit genomen worden over de vergunning.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport in te gaan op luchtwassystemen en de landschappelijke inpassing van het bedrijf. Hierdoor komt in beeld welke mogelijkheden er zijn voor een sterkere vermindering van de geurbelasting van de omgeving en van de concentraties fijn stof (luchtverontreiniging). Met een alternatieve locatie voor de voedersilo’s kan het bedrijf mogelijk beter in het landschap worden ingepast. De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport in te gaan op bovengenoemde onderwerpen, zodat de gemeente hier desgewenst rekening mee kan houden bij haar besluit over de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Varkensbedrijf Bela BV

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 04 okt 2018