2497. N345 Rondweg Voorst

De provincie Gelderland wil de N345 bij Voorst aanpakken. Door aanleg en verbetering van de weg moet de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling verbeteren.  

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
07-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-02-2011 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
12-10-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
25-10-2011 Kennisgeving MER
25-10-2011 Ter inzage legging MER
23-12-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing MER

De Commissie concludeert dat de informatie in het MER aanwezig is om een voorkeursalternatief te kiezen.

In het MER zijn de alternatieven oostelijke rondweg en een westelijke rondweg beschreven. Duidelijk komt naar voren dat deze alternatieven onderscheidend zijn op archeologie en cultuurhistorisch landschap. Bij de keuze voor een westelijke rondweg adviseert de Commissie nader onderzoek te doen naar archeologie. Op basis van dit onderzoek kunnen mitigerende maatregelen in het Provinciaal inpassingsplan (PIP) worden opgenomen.

Verder adviseert de Commissie in het PIP nader onderzoek te doen naar:

  • de dassenburchten, wissels en foerrageergebieden
  • maatregelen voor de kamsalamander
  • landschappelijke inpassing van de Enkweg

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jos Cuijpers
drs. Allard van Leerdam
ir. Henk Otte

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018