3685. Vergistingsinstallatie North Star, gemeente Emmen

Onder de naam North Star wil een consortium van bedrijven een groengas productie installatie realiseren en exploiteren in Emmen. Op de beoogde locatie stond voorheen een gaszuiveringsinstallatie. In de installatie wordt jaarlijks maximaal 662.500 ton aan biomassa (waaronder mest) verwerkt tot groen gas, CO2, water en (mest)restproducten. Voor het besluit over de installatie is een milieueffectrapport nodig. Het bevoegd gezag, de provincie Drenthe, heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-09-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Arjen Brinkmann
drs. Gert Dekker
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Engie Energie Nederland Biogas Holding B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)

Bijgewerkt op: 10 okt 2022