3638. Windpark Eemshaven-West, provincie Groningen

Vattenfall, Drei Meulen BV en ECOO willen samen een windpark bouwen met in de eerste fase 16 windturbines. Het plangebied ligt vlakbij de Eemshaven en bij de bestaande windparken Eemsdijk en Westereems. Voordat de provincie Groningen hierover een besluit neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport en een aanvulling erop.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-02-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-04-2022 Ter inzage legging MER
10-06-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
05-07-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
26-08-2022 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het windpark ligt dichtbij het beschermde natuurgebied de Waddenzee. Als het wad droogvalt bij laagwater, zoeken verschillende vogelsoorten daar naar voedsel. Bij hoogwater rust een deel van de vogels aan de Waddendijk. Het is dus een belangrijk leefgebied. Sommige vogels zullen het gebied gaan mijden door het geluid en de visuele verstoring van het windpark. In het rapport mist hierover nog steeds belangrijke informatie. Voor een aantal soorten vogels in de Waddenzee, zoals de wulp, liggen de aantallen nu al onder de vastgelegde natuurdoelen. Voor deze soort is het gebied dat wordt aangetast ongeveer 150 voetbalvelden groot. Een reëel risico van het windpark is dat het aantal beschermde vogels verder afneemt. Het milieueffectrapport onderschat dit risico, zegt de Commissie. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het windpark.

Voorlopig toetsingsadvies
Dit is een heel goed milieueffectrapport, zegt de Commissie. Het onderbouwt goed de locatiekeuze en laat duidelijk zien hoe het landschap zal veranderen door het windpark. Ook beschrijft het goed dat omwonenden aan de zuidkant meer geluid en slagschaduw zullen ervaren. Op een punt is meer duidelijkheid nodig, vindt de Commissie. De Waddenzee, een beschermd natuurgebied, ligt vlakbij. Als het wad droogvalt bij laagwater, zoeken vogels daar naar voedsel. Bij hoogwater rusten vogels aan de Waddendijk. Sommige vogels zullen een deel van het gebied gaan mijden door het nieuwe windpark. Dit effect moet in beeld zijn, volgens de Commissie, maar het rapport beschrijft dit nog niet. De provincie neemt het advies van de Commissie over, zal het rapport op korte termijn aanvullen en het deze zomer opnieuw laten beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Martin Poot

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vattenfall Wind Development Netherlands B.V.
ECOO B.V.
Drei Meulen Wind B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 26 aug 2022