3450. A4 Haaglanden-N14 – planuitwerking

Om de doorstroming op de A4 bij Den Haag te verbeteren wil minister van Nieuwenhuizen de weg aanpassen. Een betere doorstroming moet bijdragen aan een betere bereikbaarheid van het gebied, de robuustheid van het netwerk en minder voertuigverliesuren. Hiervoor wordt voorgesteld om knooppunten op de A4 bij Den Haag aan te passen en de capaciteit te vergroten. De aansluiting van de N14 wordt aangepast door twee ongelijkvloerse kruisingen. Hiervoor wordt een Tracébesluit voorbereid. Voordat de minister een besluit neemt, zijn de mogelijke milieueffecten die optreden tijdens aanleg van de verbreding in beeld gebracht in een milieueffectrapport. Dit project is het vervolg op de planstudie ‘A4 Passage en Poorten & Inprikkers, MIRT-verkenning Haaglanden (2426)’. Sindsdien is de scope van het project gewijzigd: het traject is uitgebreid tot aan de Ketheltunnel.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-01-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-06-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
In het rapport is geluid uitgebreid onderzocht, maar toch is nog onduidelijk wat de effecten van geluidshinder zijn en welke maatregelen nodig en mogelijk zijn.
Een deel van de weg loopt door natuurgebied Midden-Delfland, wat ook een waardevol weidevogelgebied is. Het rapport gaat wel in op dit natuurgebied, maar laat niet zien welke vogels er voorkomen. Daardoor is het nog onduidelijk wat het effect van het project op weidevogels is.
Ten slotte veroorzaakt het project een lichte stikstoftoename. Er ontbreekt nu nog informatie om het effect daarvan te beoordelen en te weten of het project uitvoerbaar is volgens de Wet natuurbescherming.

De Commissie adviseert om het rapport op bovenstaande punten aan te passen en zo het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het tracébesluit.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Hans Huizer
drs. Martin Poot
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C01.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding niet auto(snel)weg>= 4 rijstroken >10 km

Bijgewerkt op: 23 jun 2020