2426. A4 Passage en Poorten & Inprikkers, MIRT Verkenning Haaglanden

Het ministerie van IenM, Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland werken aan de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Haaglanden. Onderdeel van deze aanpak is de verbetering van de A4 bij Den Haag, de op- en afritten nabij de stad en de toegangswegen de stad in. Voor de besluitvorming over de aanleg van deze infrastructuur wordt een Rijkstructuurvisie met een plan-MER opgesteld.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau planMER
25-05-2010 Adviesaanvraag
10-09-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
05-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-03-2012 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
22-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-09-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
18-10-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing MER en de aanvulling

Na toetsing van het plan-MER heeft de Commissie geadviseerd een aanvulling op te stellen. De Commissie voor de m.e.r. concludeerde dat het MER niet alle essentiële milieu-informatie bevatte.
Er was sprake van essentiële tekortkomingen bij de effectbeschrijvingen op Natura 2000-gebieden en geluid. De informatie uit het MER en de Passende beoordeling (natuur) gaven onvoldoende zekerheid over de vraag of het project binnen wet- en regelgeving kan worden uitgevoerd.

Oordeel
De Commissie oordeelt dat het MER en de Ontwerp-rijksstructuurvisie  een beeld geven van de nut en noodzaak van het project. De onderwerpen gezondheid en luchtkwaliteit zijn voldoende uitgewerkt in het MER en de aanvulling. De natuurinformatie over verstoring door geluid, licht en barrièrewerking en de effecten op beschermde soorten is eveneens voldoende uitgewerkt. Bij de informatie over natuur en geluid plaatst de Commissie nog enkele kanttekeningen.

Natuur
Voor de effecten van stikstofdepositie op natuur is de beschrijving van de omvang van het studiegebied en het referentiejaar onvoldoende uitgewerkt. Deze punten kunnen worden geadresseerd als aandachtspunten voor het vervolg. Met mitigerende maatregelen kan de aantasting van natuurlijke kenmerken worden voorkomen. Deze maatregelen moeten bij de besluitvorming worden betrokken en in het vervolg van het project nader worden uitgewerkt.

Geluid
De informatie voor geluid maakt nog steeds onvoldoende duidelijk of met de mitigerende maatregelen, zonder vaststellen van hogere waarden, aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Gezien de grote opgave om binnen de (ten hoogste) wettelijk toelaatbare geluidsbelastingen te blijven is niet uitgesloten dat er hogere waarden (Wgh) moeten worden vastgesteld. Dit betekent dat er een risico is dat gemeentelijke ambitieniveaus voor geluid niet worden gehaald. Met het ontbreken van de informatie over mitigerende maatregelen voor geluid signaleert de Commissie een risico voor de verdere uitwerking het project voor met name de Poorten & inprikkers.

 

 

Tussentijds toetsingsadvies concept plan-MER
De Commissie heeft tussentijds (voorafgaand aan de definitieve toets, zie hierboven)  het concept plan-MER getoetst. Zij concludeert dat dit concept rapport nog onvoldoende inzicht geeft in de:

 

 

  • Strategische afweging van (milieu-)belangen
    onderbouwing van de nut en noodzaak om de weginfrastructuur uit te breiden.
  • Afweging van alternatieven voor het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen.
  • Uitvoerbaarheid van het voornemen binnen het wettelijk kader van natuur, geluid en luchtkwaliteit.
  • Verschillen tussen de alternatieven voor het aspect leefomgeving.

De Commissie adviseert deze punten in een het definitieve plan-MER nader uit te werken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Hans Huizer
drs. Reinoud Kleijberg
dr. Michiel van Pelt
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Zuid-Holland
Stadsgewest Haaglanden
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C01.3 tot 1-4-2011: Aanleg andere weg >= 10km en >= 4 rijstroken
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 05 nov 2018