3318. Bestemmingsplannen Eurocircuit te Valkenswaard

De gemeenten Valkenswaard en Bergeijk willen de activiteiten op het Eurocircuit, zoals motor-, rally- en fietscross, hondentraining en outdoor vastleggen in nieuwe bestemmingsplannen en nieuwe vergunningen. Voordat de gemeenteraden van de gemeente Valkenswaard en van Bergeijk over de plannen besluiten, zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht. Eerder concludeerde de Commissie dat het rapport nog niet compleet was. De gemeente Valkenswaard heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-08-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
14-08-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-03-2019 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over de aanvulling op het MER
Het aangepaste rapport geeft belangrijke nieuwe informatie over het Eurocircuit. Zo is de verkeerssituatie nu goed in beeld gebracht. Ondanks dat is het rapport nog niet volledig. 
De beschrijving van de huidige legale situatie schiet nog tekort. Nu daar op korte termijn rechterlijke uitspraken over komen, zou de uitkomst daarvan helpen de nodige duidelijkheid te verschaffen. Onduidelijk is namelijk welke activiteiten nu wel of niet zijn toegestaan. Naast de activiteiten op het Eurocircuit, staan de nieuwe bestemmingsplannen ook andere activiteiten toe die geen relatie hebben met het Eurocircuit, zoals evenementen. De milieueffecten daarvan, zoals verstoring van natuur, zijn nog niet beschreven. Het rapport onderschat daardoor mogelijk de milieueffecten van de plannen. 
Ook laat het rapport nog niet goed zien welke maatregelen getroffen kunnen worden om eventuele geluidhinder, aantasting van beschermde natuur en verkeersoverlast te verminderen of wegnemen. De gemeenten kunnen hier dus nog geen keuze in maken. 
De gemeente Valkenswaard heeft laten weten het rapport te laten aanpassen en daarna pas te besluiten.

Voorlopig toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt duidelijk dat door de ruime openstelling meer milieueffecten optreden. Het aantal dagen met hoge geluidsbelasting neemt toe en de luchtkwaliteit verslechterd. Voor het rally- en motorcrosscircuit is de informatie nog niet compleet. Zo zijn bijvoorbeeld de geluidseffecten afkomstig van verkeer van bezoekers niet meegenomen en zijn natuureffecten onduidelijk. Ook is niet onderzocht of er mogelijkheden zijn om de geluidbelasting en luchtverontreiniging terug te dringen. 
Het bestemmingsplan wordt voor een groter gebied vastgesteld dan alleen het Eurocircuit en geeft ook toestemming voor andere activiteiten (bijvoorbeeld evenementen). De milieueffecten hiervan zijn nog niet onderzocht. 
De Commissie adviseert daarom eerst het rapport te laten aanpassen en daarna pas te besluiten over de plannen. De gemeente Valkenswaard heeft aangegeven dit advies over te nemen en de aanvullingen voor te leggen aan de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
dr. Henk Everts
ing. Ben Peters

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergeijk
Gemeente Valkenswaard

Bevoegd gezag
Gemeente Bergeijk
Gemeente Valkenswaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D43 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen als >= 8 uur p/w openstelling of een oppervlakte van >= 5 ha

Bijgewerkt op: 25 mrt 2019