2990. Doorstroomstation Utrecht

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil het spoorwegstation Utrecht Centraal ombouwen tot Doorstroomstation Utrecht (DSSU). Doel van deze ombouw is de capaciteit, kwaliteit en robuustheid van de railinfrastructuur rond Utrecht Centraal te vergroten. Hierdoor kunnen meer treinen over het spoor door Utrecht gaan rijden. Het project is vastgelegd in een ontwerp-Tracébesluit. Voordat de staatssecretaris hierover een besluit neemt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De staatssecretaris heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-10-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-12-2014 Kennisgeving MER
18-12-2014 Ter inzage legging MER
11-03-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

Het rapport laat zien dat door het nemen van maatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen en raildempers) aan wettelijke normen (zoals voor geluid) voldaan wordt. Ondanks deze maatregelen blijkt uit het rapport dat het DSSU zorgt voor een toename van overlast voor omwonenden, vooral de trillingshinder neemt toe.

Met verlaging van de snelheid van goederentreinen kan trillinghinder worden beperkt. De mogelijkheden hiervoor zijn niet onderzocht. De Commissie adviseert dit alsnog te doen zodat duidelijk wordt welke extra mogelijkheden de staatssecretaris heeft om trillingshinder te voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Eugène de Beer
ir. Edgar Snijders

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Prorail

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Bijgewerkt op: 11 mrt 2015