2840. Inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard

De provincie Gelderland gaat een provinciaal Inpassingsplan voor diverse glastuinbouwgebieden in de Bommelerwaard vaststellen. Voor de besluitvorming over dit inpassingsplan is een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-09-2013 Kennisgeving MER
20-09-2013 Ter inzage legging MER
05-11-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
16-12-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingadvies over het MER en de aanvulling daarop
De Commissie vindt dat het MER en de aanvulling daarop voldoende milieu-informatie geeft. Zij merkt daarbij op dat de aanvulling inzichtelijk maakt hoe de doelen uit de samenwerkingsovereenkomst in het Inpassingsplan zijn vertaald. De aanvulling concludeert terecht dat volledig benutten van de uitbreidingsmogelijkheden in de extensiveringsgebieden Brakel-West, Poederoijen en Ammerzoden-Hedel leidt tot het niet behalen van de doelen voor leefbaarheid.
In de aanvulling op de Passende beoordeling is aannemelijk gemaakt dat de toename van stikstofdepositie op Stroomdalgraslanden en Glanshaverhooilanden in de Natura 2000-gebieden in de directe omgeving in voldoende mate kan worden gemitigeerd door de voorgestelde en gekwantificeerde effectmaatregel die de provincie Gelderland samen met Staatsbosbeheer gaat realiseren. Daarmee is aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wouter Beekman
drs. Diederik Bel
drs. ing. Leo Oprel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 16 dec 2013