2442. Randweg Haps, gemeente Cuijk

De gemeente Cuijk en de provincie Noord-Brabant willen de verkeersgerelateerde problemen in de kern van Haps verminderen en zien de aanleg van een zuidoostelijke randweg als een kansrijke oplossing voor deze problemen. Voor het besluit over een nieuw bestemmingsplan wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-06-2010 Adviesaanvraag
02-06-2010 Datum kennisgeving
02-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
13-10-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-07-2013 Kennisgeving MER
31-07-2013 Ter inzage legging MER
31-10-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
02-12-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-12-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en de aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over het MER en de aanvulling daarop
Uit het MER blijkt dat de randweg tot een verbetering van de huidige problemen met de verkeersdoorstroming en leefbaarheid van Haps zal leiden. In het MER en de aanvullende onderzoeken wordt aannemelijk gemaakt dat de Randweg Haps niet zal leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken en waarden Natura 2000-gebied ’Oeffelter Meent’. Voor de landschappelijke inpassing en inrichting van de randweg geeft de Commissie in haar advies nog enkele aanbevelingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Jan Mulder
ing. Caspar Slijpen
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Cuijk
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Gemeente Cuijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018