2141. Winning van aardolie in blok Q13a van het Nederlandse deel van het continentaal plat

Het plaatsen en in bedrijf nemen van een onbemand productieplatform (Q13a-A) met een productiecapaciteit van 30.000 barrel olie en water per dag en 10 miljoen cf/d (aardgas). De te produceren aardolie zal via een 23 km lange pijpleiding naar een bestaand productieplatform (P15 C/D) worden afgevoerd.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-07-2008 Adviesaanvraag
31-07-2008 Datum kennisgeving
31-07-2008 Ter inzage legging van de informatie
02-10-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-03-2009 Kennisgeving MER
25-03-2009 Ter inzage legging MER
04-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen fase

De Commissie beschouwt de volgende punten als hoofdpunten in het MER:

  • de gevolgen voor vogels van affakkelen en mitigerende maatregelen om dit te beperken;
  • de gevolgen voor onderwaterleven van onderwatergeluid door heiwerkzaamheden bij de aanleg van het platform en boorputten (conductor), en mitigerende maatregelen daarvoor. 

Toetsing MER

De Commissie is van mening dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming over de vergunning voor de Wet milieubeheer. 

Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit en de bijbehorende milieueffecten. Hierbij is ook aandacht besteed aan de geluidsproductie als gevolg van heiwerkzaamheden voor de conductorbuizen, de effecten daarvan op zeezoogdieren, vissen en vislarven en mitigerende maatregelen. Uit het MER blijkt tevens dat er op gebied van onderwatergeluid en de mogelijke effecten daarvan nog veel onzekerheden bestaan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
dr. ir. Christ de Jong
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Delta Hydrocarbons B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018