1709. Herontwikkeling Radio Kootwijk

De gemeente Apeldoorn zoekt naar een nieuwe activiteit voor de verschillende gebouwen. De nieuwe activiteit moet de cultuurhistorische waarde behouden en mag geen afbreuk doen aan de natuurwaarden rondom het complex. De mogelijkheden voor toekomstig gebruik worden vastgelegd in een nieuw bestemmingplan. Aangezien negatieve effecten op het Natura 2000-gebied de Veluwe niet zijn uit te sluiten is voor dit plan een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn is de initiatiefnemer en de gemeenteraad is het bevoegd gezag.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-01-2006 Adviesaanvraag
30-03-2006 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
22-02-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-06-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Voorlopig toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is, mits het gebruik van de verschillende activiteiten in het bestemmingsplan of anderszins gelimiteerd worden. In een aanvulling op het MER heeft de gemeente aangegeven op welke wijze zij van plan zijn om de regels in het bestemmingsplan aan te passen en welke aanvullende afspraken men wil maken. Uit deze aanvullende informatie kan opgemaakt worden dat het MER aansluit op wat het bestemmingsplan maximaal mogelijk zal maken.

In het MER en de Passende beoordeling is duidelijk aangegeven welke natuurwaarden aanwezig zijn en navolgbaar beschreven welke gevolgen op natuur (inclusief Natura 2000) te verwachten zijn van het voornemen. De conclusies in het MER en de Passende beoordeling dat er met zekerheid geen aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwe, worden met de aanvulling goed onderbouwd.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Piet Bloemerts
ir. Jos Cuijpers

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Apeldoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018