1658. Voltooiing Randweg Geldermalsen

Voltooiing van de Randweg Geldermalsen met aanvullende maatregelen in de kernen Geldermalsen en Buurmalsen om de verkeerssituatie en de leefbaarheid in deze kernen te verbeteren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-10-2005 Datum kennisgeving
07-10-2005 Ter inzage legging van de informatie
08-12-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-05-2009 Kennisgeving MER
22-05-2009 Ter inzage legging MER
27-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-08-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Om de verkeerssituatie te verbeteren wil de gemeente Geldermalsen de Randweg doortrekken over de Linge om de kernen Geldermalsen en Buurmalsen heen. Met de aanleg van deze omleiding wordt de Randweg voltooid. Tegelijk met de aanleg van de Randweg worden maatregelen genomen om verkeer uit het centrum van de kernen te weren. Hiermee wil de gemeente bereiken dat het toenemende verkeer een alternatieve route krijgt en dat de leefbaarheid in het centrum verbetert. Om de Randweg mogelijk te maken moeten de bestaande bestemmingsplannen aangepast of gewijzigd worden. Daarnaast worden besluiten genomen om de leefbaarheid in de kernen Geldermalsen en Buurmalsen te verbeteren. Voor de besluitvorming over de Randweg en de overige maatregelen wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen is de initiatiefnemer van het voornemen en de gemeenteraad is het bevoegd gezag.Met de aanleg van de Randweg en de maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren worden zowel positieve als negatieve effecten verwacht. De Commissie vraagt in het MER bijzondere aandacht voor het in kaart brengen waar welke positieve effecten en waar welke negatieve effecten voor de bereikbaarheid, leefmilieu, natuur en landschap te verwachten zijn. Het meest milieuvriendelijke alternatief moet voor deze laatste drie aspecten geoptimaliseerd worden.

Toetsing
Uit het MER komt duidelijk naar voren dat de randweg leidt tot een verbetering van de verkeerssituatie en daarmee van de leefbaarheid in het centrum van Gelder-malsen en Buurmalsen. Uit de vergelijking van de alternatieven is ook te zien dat een deel van de leefbaarheidproblemen, met name de geluidhinder, wordt verschoven van het centrum naar woningen nabij de randweg. De toename van verkeersintensiteiten op wegvakken zoals de Burense Dijk en de daarmee gepaarde hinder is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Kuindert van der Spek
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Geldermalsen

Bevoegd gezag
Gemeente Geldermalsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018