1640. Motorcrossterrein Zuidwolde

Het crossterrein is volgens het vastgestelde Provinciaal omgevingsplan II van Drenthe gelegen aan de rand van milieubeschermingsgebied. Het crossterrein is in gebruik vanaf begin jaren zeventig. Om de activiteiten te legaliseren heeft de MCCZ een oprichtingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd bij de provincie Drenthe. Het betreft hier een m.e.r.-beoordelingsprocedure.  

Procedure en adviezen

Beoordeling
22-08-2005 Adviesaanvraag
11-10-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
06-04-2006 Datum kennisgeving
06-04-2006 Ter inzage legging van de informatie
31-05-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
23-05-2007 Kennisgeving MER
23-05-2007 Ter inzage legging MER
27-08-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat er voor dit project sprake is van bijzondere omstandigheden op grond van de Wet milieubeheer die zodanig belangrijke milieugevolgen (kunnen) hebben dat het maken van een MER noodzakelijk is.

Het betreft belangrijke nadelige gevolgen voor ecologie, flora en fauna vanwege verdroging en verstoring belangrijke nadelige gevolgen voor fauna door geluidhinder. Er is sprake van externe werking. Niet uitgesloten is dat populaties in een veel groter gebied dan alleen het crossterrein worden beïnvloed.

De Commissie was van oordeel dat er voor dit project sprake is van bijzondere omstandigheden op grond van de Wet milieubeheer die zodanig belangrijke milieugevolgen (kunnen) hebben dat het maken van een MER noodzakelijk is. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben dit advies overgenomen. Vervolgens is een m.e.r. procedure gestart.

In haar richtlijnen voor het MER acht de Commissie de volgende punten essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • inzicht in de mate van verstoring door geluid van zowel de woonomgeving als fauna;
  • inzicht in de mate van verdroging en maatregelen ter bestijding van verdroging;
  • een samenvatting die als zelfstandig document leesbaar is en een goede afspiegeling is van de inhoud van het MER.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Hans Huizer

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Motorcrossclub Zuidwolde

Bevoegd gezag
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D43.0 tot 1-4-2011: Terrein voor motorcross > 8 uur per week

Bijgewerkt op: 10 jul 2018