3282. Bereikbaarheid Wageningen, campusroute

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland wil de bereikbaarheid van Wageningen, in het bijzonder van de Campus en het ‘Business and Science Park’, verbeteren. Dit is een randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteit (in de zogenoemde Food Valley). De bereikbaarheid staat nu al onder druk. De provincie voorziet dat de druk groter wordt als gevolg van geplande woningbouw- en bedrijventerreinontwikkelingen in en nabij Wageningen. Om de bereikbaarheid te verbeteren, wil de provincie een nieuwe route naar de Campus aanleggen. Zij gaat hiervoor een inpassingsplan opstellen. Voordat de provincie een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Provinciale Staten van de provincie Gelderland hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-12-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
07-03-2018 Aankondiging start procedure
15-03-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
31-05-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het op te stellen rapport de doelstelling van het project helder te omschrijven en aan te geven waaraan moet zijn voldaan om van een geslaagd project te spreken. Gaat het alleen om de verbetering van de doorstroming van het verkeer  of bijvoorbeeld ook over de oversteekbaarheid en veiligheid? Eerder zijn al alternatieven voor de weg afgevallen, zoals het verbeteren van bestaande infrastructuur. Om de uiteindelijke keuze goed te kunnen onderbouwen, adviseert de Commissie om in het rapport beter aan te geven waarom alternatieven zijn afgevallen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. W. Altenburg
mw. ir. M.H. Fast
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 17 feb 2020