834. Hanzelijn (spoorlijn Lelystad - Zwolle)

Rijkswaterstaat Noord-Nederland en IJsselmeergebied en NS Railinfrabeheer zijn de initiatiefnemers voor de Hanzelijn: een nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-11-1996 Datum kennisgeving
12-11-1996 Ter inzage legging van de informatie
20-01-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-06-2000 Kennisgeving MER
20-06-2000 Ter inzage legging MER
Toetsing a
20-06-2000 Kennisgeving MER
20-06-2000 Ter inzage legging MER
26-02-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing b
21-03-2003 Kennisgeving MER
21-03-2003 Ter inzage legging MER
27-03-2003 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-06-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies
Toetsing b

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

In het richtlijnenadvies heeft de Commissie zich in eerste instantie gericht op het structureren van het ontwerpproces voor de ontwikkeling van alternatieven in een complexe ruimtelijke context. Op basis van criteria volgend uit vastgesteld beleid en regelgeving en uit de gestelde doelen voor het project (zowel verkeers- en vervoersdoelen als milieudoelen) zijn alternatieven ontwikkeld en tegen elkaar afgewogen.

Toetsing van het MER

Tijdens de toetsing van het MER signaleerde de Commissie een aantal essentiële tekortkomingen:

  • de effecten op ecologie en hydrologie;
  • het volgen van de stappenplannen voor de ecologische hoofdstructuur (EHS uit het Structuurschema Groene Ruimte), en voor de Habitat- en de Vogelrichtlijn;
  • de samenstelling van het meest milieuvriendelijk alternatief (mma).

Naar aanleiding van de tekortkomingen heeft de initiatiefnemer een aanvulling opgesteld. De tekortkomingen, behalve het aspect hydrologie zijn in de aanvulling op een zorgvuldige wijze behandeld en leveren voldoende bruikbare informatie voor de verdere besluitvorming.

De Commissie interpreteert de informatie over hydrologie op een andere wijze dan de initiatiefnemer. Daardoor acht de Commissie het goed mogelijk dat meer omvangrijke effecten kunnen optreden dan tot uitdrukking worden gebracht in het MER en de aanvulling. Zij acht het echter niet waarschijnlijk dat de rangvolgorde voor de tracéalternatieven voor alle milieuaspecten te samen zal wijzigen. De Commissie heeft er voor gekozen om een aanzet te geven tot een andere zienswijze. Zij hoopt hiermee behulpzaam te zijn bij het verdere besluitvormingsproces. De Commissie acht het wel noodzakelijk dat tijdens de uitvoeringsfase in meer detail wordt gestudeerd op de hydrologische systemen van de meest kwetsbare locaties zodat mitigerende maatregelen effectief kunnen worden ingezet (vooral het gebied tussen Roskam en Blazekolk).

Met deze aanzet vindt de Commissie dat er voldoende basis is gelegd om richting te geven aan het noodzakelijke detailonderzoek naar kwetsbare locaties. In het advies worden aanbevelingen voor de verdere besluitvorming gedaan op het vlak van het mma, de doelen, maatschappelijke kosten en baten, externe veiligheid, elektromagnetische beïnvloeding, brongerichte en mitigerende maatregelen en evaluatie.

Aanvullend MER kruising Hanzelijn-A6

Bij de uitwerking van het ontwerp is hoogteligging ter plaatse van de kruising met de A6 gewijzigd. Daarom was een aanvulling op het MER noodzakelijk. Bij de toetsing van dit aanvullende MER constateerde de Commissie dat de alternatieven weinig van elkaar verschillen en dat het MER voldoende informatie voor de besluitvorming bevat.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Hugo Goossens
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
dr. Marjan van Herwijnen
ir. Wim Keijsers
ir. Menso Molag
ir. Erik Rumpff

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NS Railinfrabeheer
namens V&W/VROM, RWS directie Noord-Nederland & IJsselmeergebied

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C02.1 tot 1-4-2011: Aanleg landelijke railweg (incl. wijzigen of weer in gebruik nemen)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018