3468. Railterminal Valburg, provincie Gelderland

Om de toegang voor bedrijven tot de Betuweroute te verbeteren wil de provincie Gelderland bij Valburg een railterminal aanleggen. De Railterminal Gelderland komt naast het bestaande container uitwisselpunt. Op de terminal worden containers van de vrachtwagen op de trein gezet, en andersom, en de locatie biedt opslagruimte voor containers. Voordat de provincie besluit over het provinciaal inpassingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Vorig jaar adviseerde de Commissie het rapport op enkele punten aan te vullen. De provincie vroeg de Commissie nu naar het aangevulde rapport te kijken.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-09-2020 Ter inzage legging MER
03-11-2020 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht bij voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
30-10-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-05-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Voor de railterminal zijn drie locaties in beeld. Het aangevulde rapport legt goed uit hoe deze drie van elkaar verschillen. Nu is ook duidelijk dat voor de ‘middenvariant’ nieuwe sporen nodig zijn om het bestaande container uitwisselpunt te behouden. Met de extra berekeningen is er een compleet beeld van de toekomstige geluidsbelasting. Hieruit blijkt dat de effecten van de noord- en de middenvariant niet van elkaar verschillen. De effecten van stikstof zijn ook opnieuw bekeken. De nieuwe berekeningen laten zien dat door de railterminal extra stikstof op beschermde natuur terecht kan komen. In het milieueffectrapport is onderbouwd dat dit geen negatieve invloed heeft op de natuur. De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het plan, waarbij het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Voorlopig toetsingsadvies
Voor de railterminal zijn drie locaties in beeld. In het milieueffectrapport ontbreekt een goede beschrijving van de ligging en de inrichting van deze locaties. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel nieuw spoor nodig is en waar dit komt te liggen. Om de milieueffecten in beeld te krijgen en om te weten of de ene locatie minder nadelige gevolgen voor het milieu heeft dan de andere, is deze informatie wel nodig. Dat de milieueffecten van de Noord- en Middenvariant niet van elkaar verschillen, is nu onvoldoende onderbouwd.
 
De railterminal en het container uitwisselpunt maken straks gebruik van dezelfde sporen om treinen op snelheid te laten komen, voordat ze invoegen op de Betuweroute. Of er mogelijkheden zijn om de terminal en het uitwisselpunt verder te integreren, zonder dat ze elkaar in de weg zitten, is niet beschreven.
 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. Gedeputeerde Staten neemt dit advies over en laat de Commissie het aangepaste milieueffectrapport opnieuw beoordelen voordat Provinciale Staten hierover een besluit neemt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
Beno Koolstra, MSc
ir. Henk Otte
ir. Femke Visser

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 19 mei 2021