3468. Railterminal Valburg, provincie Gelderland

Om de toegang van bedrijven tot de Betuweroute te verbeteren wil de provincie Gelderland bij Valburg een railterminal aanleggen. De Railterminal Gelderland komt naast het bestaande container uitwisselpunt. Op de terminal kunnen containers van vrachtwagen naar trein overgezet worden, en andersom, en het biedt opslagruimte voor containers. Voordat de provincie besluit over het provinciaal inpassingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-09-2020 Ter inzage legging MER
03-11-2020 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht bij voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
30-10-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het milieueffectrapport.

Voorlopig toetsingsadvies
Voor de railterminal zijn drie locaties in beeld. In het milieueffectrapport ontbreekt een goede beschrijving van de ligging en de inrichting van deze locaties. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel nieuw spoor nodig is en waar dit komt te liggen. Om de milieueffecten in beeld te krijgen en om te weten of de ene locatie minder nadelige gevolgen voor het milieu heeft dan de andere, is deze informatie wel nodig. Dat de milieueffecten van de Noord- en Middenvariant niet van elkaar verschillen, is nu onvoldoende onderbouwd.
 
De railterminal en het container uitwisselpunt maken straks gebruik van dezelfde sporen om treinen op snelheid te laten komen, voordat ze invoegen op de Betuweroute. Of er mogelijkheden zijn om de terminal en het uitwisselpunt verder te integreren, zonder dat ze elkaar in de weg zitten, is niet beschreven.
 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. Gedeputeerde Staten neemt dit advies over en laat de Commissie het aangepaste milieueffectrapport opnieuw beoordelen voordat Provinciale Staten hierover een besluit neemt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. B.J.H. Koolstra, MSc.
dhr. ir. H. Otte
mw. ir. F. Visser

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 13 apr 2021