3438. Bestemmingsplan Bulkenaar, gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal wil in het gebied Bulkenaar een nieuw ziekenhuis van Bravis en een landschapspark realiseren. Het ziekenhuis wordt bereikbaar via een nieuwe verbindingsweg vanaf de A58. Voordat de gemeenteraad over dit plan besluit zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-11-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-02-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
10-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-10-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
11-10-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-12-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport, dat na een eerder advies van de Commissie is aangevuld, laat zien dat er op de gekozen ziekenhuislocatie geluidshinder kan zijn van de A58. Ook scoort deze locatie slechter op geur, luchtkwaliteit en externe veiligheid dan twee andere locaties binnen Bulkenaar. Maatregelen om deze effecten te beperken staan in het rapport en in het bestemmingsplan. Het aangevulde rapport bevat nu voldoende milieu-informatie voor de locatiekeuze.
De Commissie constateert dat de informatie over stikstof nog niet voldoende is uitgewerkt. Onduidelijk is nog of bij het bepalen van de stikstofeffecten rekening is gehouden met alle werkzaamheden in het gebied. De gemeente gaat het rapport hierop aanvullen.


Voorlopig toetsingsadvies
Met de Gebiedsvisie Bulkenaar heeft de gemeente al op hoofdlijnen vastgelegd waar het ziekenhuis en de verbindingsweg komen. Het milieueffectrapport laat zien hoe daarbij rekening is gehouden met bijvoorbeeld landschappelijke inpassing en bereikbaarheid. Hoe het milieubelang is meegewogen bij de indeling van het gebied, wordt niet duidelijk uit het rapport. Deze informatie is wel nodig voordat een besluit over het plan wordt genomen. 

Het is nog niet bekend hoe het ziekenhuis eruit komt te zien. Volgens het bestemmingsplan is de maximale oppervlakte wel bekend en ook dat een deel tot 30 meter hoog kan worden. De visuele impact van een ziekenhuis met deze omvang op de omgeving komt nauwelijks aan bod in het rapport. Daardoor is ook niet duidelijk of deze impact te beperken is. Een milieueffectrapport is bij uitstek het instrument om verschillende mogelijkheden en de gevolgen daarvan te onderzoeken, aldus de Commissie.

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen en zal het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voorleggen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport duidelijk te maken welke activiteiten er mogen komen en of een weg naar de naastgelegen wijk Tolberg hiervan onderdeel is. Dit bepaalt namelijk de te beschrijven milieueffecten. Ook vraagt zij om te onderbouwen waarom juist daar het nieuwe ziekenhuis komt. 

Het plangebied is veel groter dan de gewenste oppervlakte van het ziekenhuis. Het rapport moet daarom laten zien welke andere activiteiten in Bulkenaar ontwikkeld kunnen worden en welke effecten dit op de omgeving heeft, aldus de Commissie. Maak in het rapport ook helder wat de mogelijke ontsluiting van de wijk Tolberg via Bulkenaar op de A58 voor de omgeving betekent. Deze weg kan belangrijke milieueffecten hebben (bijvoorbeeld bereikbaarheid en geluid) in de wijk Tolberg. 
Daarnaast vraagt de Commissie om in het milieueffectrapport te onderbouwen hoe het milieu is meegewogen in de keuze om het nieuwe ziekenhuis in Bulkenaar te vestigen en waarom andere locaties zijn afgevallen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Eugène de Beer
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Roosendaal

Bevoegd gezag
Gemeente Roosendaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 15 dec 2021