3433. Dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat (primaire zeekering)

Waterschap Noorderzijlvest wil de Lauwersmeerdijk tussen de haven van Lauwersoog en Vierhuizergat over een lengte van 9 kilometer versterken zodat deze voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen. De dijkversterking wordt gecombineerd met andere gebiedsprojecten, zoals een project om de natuur van de Waddenzee, het kustgebied en het achterland te vergroten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met meerdere partners. Voordat de provincie over dit plan besluit, zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-11-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
15-06-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
18-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
25-05-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
25-05-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport geeft veel informatie, zegt de Commissie. Wat echter nog onduidelijk is zijn de maatregelen die genomen kunnen worden om de vogels op het wad en in de kwelder voor de dijk niet te verstoren tijdens de werkzaamheden. Ook maatregelen om de stikstofneerslag op de Waddenzee te beperken, ontbreken nog in het milieueffectrapport. Elektrisch materieel gebruiken bij de aanleg zou een maatregel kunnen zijn.
De natuur in het gebied wordt vergroot door natuurlijke overgangen naar de dijk te maken, vismigratie via een zoet-zoutovergang en met houten dammen om kwelders te ontwikkelen. Het effect hiervan op de nu aanwezige natuur is nog niet in beeld. Ook is het belangrijk is om te weten hoe de gevolgen worden gemonitord en geëvalueerd.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te vullen met deze informatie en daarna pas een besluit te nemen over het plan.


Reikwijdte en detailniveau
In de verkenningsfase van het project heeft het waterschap al veel gedetailleerd onderzoek gedaan naar de dijkversterking en de gevolgen daarvan. De Commissie adviseert om in de uitwerkingsfase en in het milieueffectrapport niet alleen naar de dijkversterking te kijken, maar ook de drie andere doelstellingen en de effecten daarvan op de omgeving duidelijk in beeld te brengen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Marinus Kooiman
drs. Kees Vertegaal
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Noorderzijlvest

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 25 mei 2022