3397. Uitbreiding VDL Nedcar

VDL Nedcar wil op haar autofabriek in Born uitbreiden met een tweede productielijn, waardoor de maximale productie van 200.000 naar 400.000 auto’s per jaar gaat. Hiervoor wordt het bestaande terrein uitgebreid en twee provinciale wegen aangepast en verlegd. Voordat Provinciale Staten van Limburg besluiten over het project zijn de effecten daarvan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-04-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-06-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-08-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
02-07-2020 Ter inzage legging MER
02-07-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-09-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Het rapport geeft veel informatie die van belang is voor de te nemen besluiten. Het laat zien dat de uitbreiding van VDL Nedcar en de aanpassing van de wegen negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid, natuur en landschap. Vooral in Nieuwstadt neemt de geluidhinder toe, ondanks maatregelen om de hinder te beperken. Grote en onomkeerbare gevolgen voor natuur en landschap zijn er vooral in het Sterrebos, onderdeel van het landgoed Kasteel Wolfrath.
De Commissie vindt dat sommige maatregelen om geluidhinder in Nieuwstadt te beperken nog onvoldoende onderzocht zijn in het rapport. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas besluiten te nemen over het project.


Reikwijdte en detailniveau
VDL Nedcar heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de huidige fabriekslocatie uit te breiden. Zij heeft nu plannen om aan de noordkant van de huidige fabriek de uitbreiding te realiseren. Hier liggen echter voor natuur en landschap waardevolle gebieden, zoals het Sterrebos en Kasteel Wolfrath. Voor de Geleenbeek geldt dat aanleg van een oostelijke randweg gevolgen kan hebben.
De Commissie adviseert de provincie te onderzoeken hoe de natuur en landschapswaarden zoveel mogelijk behouden kunnen blijven bij de uitbreiding van de fabriek en de aanpassing van de infrastructuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
ing. Ben Peters
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VDL Nedcar

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D32.5 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het vervaardigen van motorvoertuigen, motoren voor motorvoertuigen of het assembleren van motorvoertuigen als prod.cap. >=100.000 automobielen(motoren) p/j

Bijgewerkt op: 10 sep 2020