3328. Versterking Lekdijk traject Wijk bij Duurstede - Amerongen

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Lekdijk aan de noordzijde tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen versterken omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Voordat over de versterking een besluit wordt genomen, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen. Het hoogheemraadschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In fase 2 volgt dan het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
02-07-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-05-2020 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voor fase 1 nu nog niet voldoende duidelijk maakt hoe de meest actuele inzichten over waterveiligheid worden meegenomen in het ontwerp. Wellicht is een minder zware ingreep aan de dijk mogelijk, waardoor ook de milieueffecten op bijvoorbeeld landschap, archeologie en leefomgeving beperkter blijven. Ook is nog niet helemaal duidelijk hoe andere ambities voor de dijkversterking, zoals ruimtelijke kwaliteit, natuur of recreatie, worden ingevuld. De Commissie adviseert om dit in deel 2 van het milieueffectrapport alsnog duidelijk te maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
drs. Sjef Jansen
dr. ir. Ruben Jongejan
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 07 okt 2022