3328. Versterking Lekdijk traject Wijk bij Duurstede - Amerongen

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Lekdijk aan de noordzijde tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen versterken omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Het hoogheemraadschap neemt ook maatregelen voor beter beheer van de dijk en mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie mee. Voordat over de dijkversterking een besluit wordt genomen is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
02-07-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-05-2020 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
06-10-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
16-03-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft veel informatie over de positieve en negatieve effecten van alle maatregelen, bijvoorbeeld op natuur, landschap en archeologische waarden. Dit geldt voor de aanlegfase en voor de fase waarin de dijkversterking klaar is. Ook goed is dat de gevolgen van beheermaatregelen, zoals de aanleg van een beheerstrook aan beide zijden van de dijk, apart zijn beoordeeld. Zo kan los van het besluit over de dijkversterking een keuze worden gemaakt voor het beheer.
De onderbouwing van de effecten van de beheermaatregelen op natuur en landschap is nog niet helemaal compleet. Verflauwing van het dijktalud en de aanleg van de beheerstroken hebben mogelijk grotere effecten dan nu in het rapport is aangegeven. De Commissie adviseert deze effecten beter te onderbouwen voordat definitief wordt besloten over de dijkversterking

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voor fase 1 nu nog niet voldoende duidelijk maakt hoe de meest actuele inzichten over waterveiligheid worden meegenomen in het ontwerp. Wellicht is een minder zware ingreep aan de dijk mogelijk, waardoor ook de milieueffecten op bijvoorbeeld landschap, archeologie en leefomgeving beperkter blijven. Ook is nog niet helemaal duidelijk hoe andere ambities voor de dijkversterking, zoals ruimtelijke kwaliteit, natuur of recreatie, worden ingevuld. De Commissie adviseert om dit in deel 2 van het milieueffectrapport alsnog duidelijk te maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
drs. Sjef Jansen
prof. dr. ir. Matthijs Kok
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 16 mrt 2023