3295. Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei: Dijktraject Arcen

Het Waterschap Limburg gaat de dijk langs de Maas bij Arcen versterken omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Ook gaat het waterschap maatregelen nemen om de waterbergings- en afvoercapaciteit in de Maas te behouden en met beekherstel de waterkwaliteit te verbeteren. Voordat de provincie Limburg besluit over dit project zijn de effecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-02-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-05-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
24-01-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-05-2020 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
05-10-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-02-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In Arcen staan woningen en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals de Wijmarsche watermolen, vaak dicht langs de Maas. Daarom zijn veel maatwerkoplossingen nodig op dit relatief korte dijktraject. In het project is veel aandacht besteed aan oplossingen waarmee negatieve effecten voor omwonenden en bedrijven zoveel mogelijk worden voorkomen. Bijvoorbeeld door een ‘zelfsluitende kering’ in Arcen en een dijkverlegging rondom de Hertog Jan-brouwerij.
Het rapport laat de effecten van de gekozen oplossingen goed zien. Een deel van de effecten is nog onzeker, omdat ze afhankelijk zijn van de nadere uitwerking door de aannemer. Veel effecten zullen in de praktijk minder negatief zijn, maar met name rond de beekmonding bij de watermolen is de situatie dermate complex dat de Commissie adviseert deze eerst verder uit te werken en dan pas een besluit te nemen. Daar is vooral aandacht nodig voor de effecten op de natuur door aanpassingen in de waterhuishouding. Ook is meer aandacht nodig voor de effecten van kwel bij hoogwater.
Marja van der Tas, plaatsvervangend voorzitter Commissie mer: ”Het is een prima milieueffectrapport. Maar onderzoek de ontwerpaanpassingen ook nog op hun effect op de natuur, voordat je een definitief besluit neemt.”

Tussentijds toetsingsadvies
In Arcen staan woningen en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals de watermolen, vaak dicht langs de Maas. Dat betekent dat soms maatwerkoplossingen nodig zijn. Het milieueffectrapport voor fase 1 laat zien dat al veel en gedetailleerd onderzoek is gedaan naar oplossingen met zo weinig mogelijk effecten op natuur, landschap en de leefomgeving. Ook is veel aandacht besteed aan de mogelijkheden voor versterking van natuur en landschap. De Commissie adviseert om in fase 2 van het milieueffectrapport een aantal ontwerpkeuzes nader toe te lichten. Het is nu nog niet altijd duidelijk hoe de effecten op landschap en cultuurhistorie zijn meegewogen. Dit geldt vooral voor de gekozen oplossing bij de Hertog Jan brouwerij aan de noordkant van Arcen en bij de watermolen aan de zuidkant.


Advies reikwijdte en detailniveau
Op elk van de vier dijktrajecten zijn maatregelen nodig om de veiligheid te verbeteren en de afvoercapaciteit van de Maas te behouden. Vaak is er maar weinig ruimte omdat woningen, bedrijven, kwetsbare natuurwaarden of cultuurhistorische waarden (zoals de watermolen in Arcen en de kapel in Well) dicht langs de Maas liggen. De Commissie vindt het daarom belangrijk dat in het rapport per locatie naar specifieke oplossingen wordt gezocht, waarbij hinder voor de woon- en leefomgeving en effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie zoveel mogelijk worden voorkomen. Met deze informatie kan het waterschap onderbouwen waarom op bepaalde plekken van standaard ontwerpuitgangspunten afgeweken kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam
ir. Berdie Olthof

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 29 feb 2024