3295. Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei: Dijktraject Arcen

Het waterschap Limburg wil de dijk langs de Maas bij Arcen versterken omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Ook wil het maatregelen nemen om de waterbergings- en afvoercapaciteit in de Maas te behouden en met beekherstel de waterkwaliteit verbeteren. Voordat over het project wordt besloten, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen. Het waterschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In fase 2 volgt dan het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-02-2018 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
29-05-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
24-01-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-05-2020 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
In Arcen staan woningen en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals de watermolen, vaak dicht langs de Maas. Dat betekent dat soms maatwerkoplossingen nodig zijn. Het milieueffectrapport voor fase 1 laat zien dat al veel en gedetailleerd onderzoek is gedaan naar oplossingen met zo weinig mogelijk effecten op natuur, landschap en de leefomgeving. Ook is veel aandacht besteed aan de mogelijkheden voor versterking van natuur en landschap. De Commissie adviseert om in fase 2 van het milieueffectrapport een aantal ontwerpkeuzes nader toe te lichten. Het is nu nog niet altijd duidelijk hoe de effecten op landschap en cultuurhistorie zijn meegewogen. Dit geldt vooral voor de gekozen oplossing bij de Hertog Jan brouwerij aan de noordkant van Arcen en bij de watermolen aan de zuidkant.


Advies reikwijdte en detailniveau
Op elk van de vier dijktrajecten zijn maatregelen nodig om de veiligheid te verbeteren en de afvoercapaciteit van de Maas te behouden. Vaak is er maar weinig ruimte omdat woningen, bedrijven, kwetsbare natuurwaarden of cultuurhistorische waarden (zoals de watermolen in Arcen en de kapel in Well) dicht langs de Maas liggen. De Commissie vindt het daarom belangrijk dat in het rapport per locatie naar specifieke oplossingen wordt gezocht, waarbij hinder voor de woon- en leefomgeving en effecten op natuur, landschap en cultuurhistorie zoveel mogelijk worden voorkomen. Met deze informatie kan het waterschap onderbouwen waarom op bepaalde plekken van standaard ontwerpuitgangspunten afgeweken kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
prof. dr. ir. Bas Jonkman
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 18 mei 2020