3125. Windpark Oostpolder Eemshaven

Waddenwind B.V. wil ten zuiden van de Eemshaven, in de Oostpolder, 21 windturbines plaatsen met een totaal vermogen van ongeveer 85 MW. De provincie Groningen heeft het gebied eerder aangewezen als concentratiegebied voor grootschalige windenergieprojecten. Voor de realisatie van het park hebben de initiatiefnemers een omgevingsvergunning van de provincie nodig. Voordat de provincie deze vergunning verleent, zijn de milieueffecten van het windpark beschreven in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie dat het rapport de milieugevolgen nog niet volledig beschreef. Het rapport is daarop aangevuld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-04-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-07-2016 Aankondiging start procedure
18-07-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-09-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
20-04-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-06-2017 Kennisgeving MER
06-06-2017 Ter inzage legging MER
26-07-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
27-07-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-08-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De provincie heeft aanvullend onderzoek laten uitvoeren naar de gezamenlijke effecten van de windparken in de Eemshaven en bij Delfzijl op de sterfte onder vogels en vleermuizen. Dat onderzoek maakt duidelijk dat significante gevolgen voor de onderzochte vogelsoorten kunnen worden uitgesloten. Bij vleermuizen zijn dergelijke gevolgen ook uit te sluiten mits de windturbines in een deel van het gebied worden stilgezet op het ogenblik dat de vleermuizen actief zijn.

De provincie beschikt hiermee over alle informatie die essentieel is voor het volwaardig meewegen van de milieueffecten bij haar besluit over de vergunning voor windpark Geefsweer.
 

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport geeft een nagenoeg volledig beeld van de milieugevolgen van het windpark. Zo beschrijft het in detail de toename van de geluidhinder, de hinder door slagschaduw en de effecten op het landschap. Slechts op één punt ontbreekt informatie, namelijk over het effect van het park op de sterfte van vogels. Voor een aantal soorten is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er vallen als de vogels die in aanvaring komen met de turbines in het nieuwe park, worden opgeteld bij de aantallen die vallen in de al aanwezige of geplande windparken in de buurt van het nieuwe park. Daarmee zijn de gevolgen voor de betreffende vogelpopulaties niet in beeld. En het is ook onduidelijk of er specifieke maatregelen mogelijk en nodig zijn om het aantal vogelslachtoffers te beperken. De Commissie adviseert de provincie pas een besluit over dit windpark te nemen nadat het rapport op dit punt is aangevuld. De provincie heeft aangegeven de ontbrekende informatie aan te vullen en door de Commissie te laten toetsen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport een overzicht te geven van mogelijke opstellingen van turbines binnen de Oostpolder. De Commissie vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat het rapport een turbineopstelling bevat die vogelslachtoffers zoveel mogelijk voorkomt, omdat het gebied rond de Eemshaven een internationaal ‘verkeersknooppunt’ voor trekvogels is. Vergelijk vervolgens de effecten van de verschillende turbine-opstellingen op de leefomgeving, het landschap, de natuur en de energieopbrengst. Hiermee wordt duidelijk hoe de windturbines vanuit milieuoogpunt het beste binnen het gebied opgesteld kunnen worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
Jasper Hugtenburg, MSc MLA
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vereniging Windpark Oostpolder

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 09 mrt 2018