3068. Bedrijfsverplaatsingen Cortenoeverseweg Brummen

Vanwege de plannen voor Ruimte voor de Rivier moet de dijk bij de Cortenoeverseweg in Brummen worden verlegd. De melkveehouderij aan de Cortenoeverseweg 117 moet daarom worden verplaatst. Tegelijkertijd wordt ook de paardenhouderij/manege aan de Cortenoeverseweg 125 verplaatst, zodat deze kan uitbreiden. Voordat de gemeente besluit over de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunningen voor de twee bedrijven zijn de milieueffecten beschreven in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Brummen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-10-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-10-2015 Kennisgeving MER
22-10-2015 Ter inzage legging MER
17-12-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In eerste instantie beschikte de Commissie niet over alle informatie om het milieueffectrapport goed te kunnen toetsen. Nadat alle achtergrondinformatie beschikbaar was gesteld kon dit wel. De Commissie concludeert dat de maatregelen, zoals het beëindigen van bedrijven, om negatieve effecten op natuur te voorkomen goed zijn uitgewerkt. De Commissie adviseert de complete set aan informatie ter inzage te leggen bij het definitieve besluit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
Willem Foppen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Breukink

Bevoegd gezag
Gemeente Brummen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 12 mrt 2018