2908. Versterking Houtribdijk en benodigde ontgronding

De Houtribdijk ligt tussen Enkhuizen en Lelystad. Rijkswaterstaat wil de dijk versterken omdat hij niet meer voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Voorafgaand aan een besluit hierover worden de gevolgen voor de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport. De minister van Infrastructuur en Milieu en de provincies Flevoland en Noord-Holland hebben de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport voor de dijkversterking.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-08-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-08-2014 Aankondiging start procedure
22-08-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
10-10-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
28-04-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-06-2016 Ter inzage legging MER
29-07-2016 Voorlopig advies uitgebracht
06-09-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het milieueffectrapport en de Passende beoordeling blijkt dat in augustus en september grote aantallen ruiende Kuifeenden in het gebied zitten waar de ontgrondingen zijn gepland. Deze vogels kunnen in deze periode niet vliegen en zijn daarom afhankelijk van voedsel in de directe omgeving. Door de ontgrondingen zal een deel van het foerageergebied, waar de eenden hun voedsel vinden, verdwijnen. Hoe groot de negatieve effecten kunnen zijn op de Kuifeenden is echter niet helemaal duidelijk. Ook ontbreekt informatie over maatregelen die kunnen worden genomen om deze negatieve effecten te voorkomen. De Commissie adviseert deze informatie uit te werken in een aanvulling op het milieueffectrapport. Daarna kan het bevoegd gezag een besluit nemen over de ontgrondingen ten behoeve van de versterking van de dijk. Het coördinerend bevoegd gezag, de provincie Flevoland, heeft aangegeven dat zij het advies volgt.


Advies reikwijdte en detailniveau
In 2003 is besloten het Markermeer niet in te polderen. De Houtribdijk beschermt daardoor niet het land waarvoor hij oorspronkelijk is aangelegd. Daarmee is de Houtribdijk feitelijk geen dijk maar een dam. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport duidelijk te onderbouwen of de versterking van de Houtribdijk zinvol is. Laat in het rapport zien welke functie de dijk heeft om het achterland rondom het Markermeer en IJsselmeer te beschermen tegen overstromingen.
De Houtribdijk ligt in een omgeving waar veel gebeurt. Denk hierbij aan nieuwe windturbineparken op en rondom de dijk, het nieuwe deltaprogramma met peilveranderingen in het IJsselmeer, de verkeersfunctie van de dijk en natuurontwikkeling in het Markermeer en het IJsselmeer. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport te onderzoeken welke ontwikkelingen gecombineerd kunnen en welke kansen dit biedt voor natuur en milieu.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
ir. Johan van der Gun
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Midden Nederland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland
Provincie Flevoland
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk
D29.2 2011: mineralenwinning waterbodem

Bijgewerkt op: 15 sep 2016