2875. Nieuwe sluis Terneuzen

Een nieuwe sluis binnen het sluizencomplex van Terneuzen moet ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van het Kanaal Gent-Terneuzen verbetert. Hierdoor kunnen grotere schepen door de sluizen. Om het sluizencomplex te kunnen aanpassen is een Tracébesluit nodig. De minister van Infrastructuur en Milieu besluit hierover. Voorafgaand aan het besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie adviseerde de minister eerder het rapport aan te laten passen omdat het nog niet volledig was. De minister heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-01-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-01-2014 Aankondiging start procedure
14-01-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-03-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
16-02-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-05-2015 Kennisgeving MER
28-05-2015 Ter inzage legging MER
16-06-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
16-06-2015 Voorlopig advies uitgebracht
persbericht
voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
21-09-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-11-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies milieueffectrapport en aanvulling daarop
persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies milieueffectrapport met aanvulling
Het aangepaste rapport geeft goede informatie over de toekomstige verzilting van het kanaal Gent-Terneuzen en de mogelijke effecten daarvan op het Natura 2000-gebied Canisvliet. Het ‘kruipende moerasscherm’ in dit gebied kan namelijk aangetast worden door te zout water. Dit kan voorkomen worden door het waterbeheer in de omgeving aan te passen (sloot afsluiten). Verder laat het rapport zien hoe negatieve effecten op de scheepvaartveiligheid voorkomen worden. Ook zijn nieuwe berekeningen gemaakt van de luchtkwaliteit in de aanlegfase. Hieruit blijkt dat ook in de aanlegfase aan normen kan worden voldaan. De Commissie vindt dat het rapport nu volledig is.


Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport geeft een samenvatting van de voorgeschiedenis, de keuzes voor locatie en omvang van de nieuwe sluis. De verschillende alternatieven zijn gestructureerd tegen elkaar afgewogen. Op enkele punten, zoals nautische veiligheid, de verzilting van het kanaal en de gevolgen voor de natuur is het rapport nog niet volledig.


Advies over reikwijdte en detailnivau
De Commissie adviseert in het MER in ieder geval de volgende informatie op te nemen:

  • Een onderbouwing van nut en noodzaak van het voornemen en van de trechtering van de alternatieven tot het voorkeursalternatief.
  • Een gestructureerd overzicht van de onderdelen en maatregelen van het voorkeursalternatief waarvan ten opzichte van de referentiesituatie relevante milieueffecten worden verwacht.
  • Een beoordeling van zowel doelbereik als milieueffecten van de varianten op hetzelfde detailniveau.
  • Een onderscheid in de effectbeschrijving in aanleg- en gebruiksfase.
  • De randvoorwaarden voortkomende uit en de invloed op het waterbeheer (kwaliteit en kwantiteit) door het voornemen.
  • Inzicht in de effecten op natuur met specifiek aandacht voor de mogelijke gevolgen van toenemende stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ir. David Heikens
ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C03 2011: binnenvaarweg

Bijgewerkt op: 23 nov 2015