2739. Bestemmingsplan Scheveningen Haven

De gemeente Den Haag wil de haven van Scheveningen herontwikkelen. Een deel van het havengebied komt vrij door het vertrek van de Norfolkline. Uit het MER komt goed naar voren dat de nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan een zuinig ruimtegebruik en goede mogelijkheden bieden voor een duurzame transformatie. Negatieve effecten voor mens en natuur zijn vooral het gevolg van de verwachte verkeerstoename.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-12-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
27-12-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-03-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
19-06-2013 Kennisgeving MER
21-06-2013 Ter inzage legging MER
25-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-09-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
15-10-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De gemeente heeft een aanvuling gemaakt, waarna de Commissie de toetsing heeft afgesloten met een positief advies, met dien verstande dat zij aangeeft dat het mitigatieplan voor natuur nog op een punt moet worden aangevuld.

 

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER voor veel milieuaspecten toereikende en relevante informatie bevat maar dat voor verkeer, natuur en ruimtelijk visuele effecten op enkele punten essentiële informatie ontbreekt. Zij adviseerde in een voorlopig toetsingsadvies deze informatie in een aanvulling op het MER alsnog beschikbaar te stellen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwde het als de belangrijkste taak van het MER om in beeld te brengen hoe maximaal kan worden ingespeeld op de unieke mogelijkheden van het gebied binnen de randvoorwaarden vanuit natuur en milieu.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ing. Paul van den Bosch
drs. Sjef Jansen
drs. Roeland van Kerkhoff
dr. Menno Keuken

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk
D10 2011: recreatie
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 15 okt 2013