2509. Bestemmingsplan Piekberging Haarlemmermeer

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil in het zuiden van de Haarlemmermeerpolder een waterberging van 1.000.000 m3 aanleggen om oppervlaktewater tijdelijk te bergen. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-02-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
15-03-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
27-02-2014 Kennisgeving MER
28-02-2014 Ter inzage legging MER
13-03-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-05-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat uitgebreide en nuttige achtergrondinformatie, zoals de verschillende ontwerpen voor de piekberging waarbij locatie, grootte en kadehoogte variëren. Uit het rapport blijkt dat de ontwerpen ‘opschaalbaar’ zijn om in de toekomst meer water te bergen mocht dat nodig zijn. Hiermee kan ingespeeld worden op onzekerheden die bijvoorbeeld weersvoorspelllingen bevatten. De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van de piekberging goed beschrijft.

 

Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een onderbouwing van de locatiekeuze voor de piekberging;
  • inzicht in de gevolgen van inundaties;
  • inzicht in de wijze waarop wordt omgegaan met landschap en cultuur;
  • inzicht in de effecten op de gebruiksfuncties in het gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Frans Claessen
dr. ir. Ruben Jongejan
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap van Rijnland
Gemeente Haarlemmermeer

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 16 mei 2019