2486. Herinrichting Neherkade Den Haag

De gemeente Den Haag werkt aan de herinrichting van de Neherkade. De Neherkade is onderdeel van de Centrumring Den Haag en hangt samen met de aanpassing van de Rotterdamsebaan. Dit is in het MER meegenomen door de uitvoering van een robuustheidstoets. In deze toets is gekeken naar de invloed van de Rotterdamsebaan op het verkeer en de effecten voor geluid en lucht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-10-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-10-2010 Aankondiging start procedure
21-10-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-12-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
04-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-03-2013 Kennisgeving MER
08-03-2013 Ter inzage legging MER
24-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER de essentiële milieuinformatie voor de besluitvorming over het bestemmingsplan bevat.
Op basis van de robuustheidstoets Rotterdamsebaan concludeert de Commissie dat de effecten voor verkeer, geluid en luchtkwaliteit per wegvak verschillen als de Rotterdamse baan wel of niet wordt aangelegd. De Commissie adviseert daarom bij de besluitvorming over het bestemmingsplan uit te gaan van de worst-case aan milieu-effecten voor geluid en lucht. Voor toetsing aan de wet geluidhinder betekent dit dat ook de informatie uit de Robuustheidstoets moet worden meegenomen. Tot slot adviseert de Commissie bij de besluitvorming aandacht te besteden aan de bereikbaarheid van de Neherkade voor fietsers.Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER uit te werken:

  • De samenhang met projecten en plannen in het studiegebied.
  • De beleidsambities voor leefomgeving en duurzaamheid in concrete doelstellingen en ontwerpcriteria.
  • De effecten op lucht, geluid en gezondheid.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Joep Lax

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018